Evangelium podle pastýřů

od | 23.12.2021 | Inspirace

Archiv příspěvků

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka …


Sociální poměry doby

Pastýřské povolání

Pastýřské povolání
[Quang Nguyen Vinh] © Pexels.com

Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si to představit:

  • Vykonáváte práci, kterou mnoho lidí dělat nechce.
  • Musíte být od rána do večera ve střehu před divokými zvířaty a pytláky.
  • Snášíte chladné a deštivé počasí, které se střídá s extrémními vedry.
  • Domácí zvířata zaháníte do chléva za tmy a za tuto službu dostanete pár krejcarů.
  • Když se nějaká ovce ztratí, vyslechnete si od majitele stáda obvinění, že jste ji ukradli či snědli.

Nikdo s Vámi nechce mít mnoho společného. Pastýři se ve své práci dotýkali těl mrtvých zvířat, což dle tehdy platných předpisů Mojžíšova zákona znamenalo, že jste byli po určitou dobu považováni za nečisté. A nečistí lidé měli zakázáno navštěvovat chrámovou bohoslužbu.
Lidé se na Vás dívají skrze prsty, nikdo Vám nechce podat ruku.
Jestli Vám to něco připomíná, pak se příběh pastýřů podobá Vašemu životnímu příběhu.

Pocity pastevců

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.

Lukášovo evangelium 2;8

Jaké pocity museli mít hlídači stád? V Bibli se to přesně neuvádí, ale zkusme se zamyslet.
Možná seděli u ohně se svými pastýřskými kumpány, byli naštvaní a proklínali celý svět. Uráželi majitele stáda, nadávali na počasí a na ostatní lidi, kteří se jich štítili. Právem si mohli připadat jako podřadné bytosti.
A Bůh? Přemítali, že je někde daleko a na lidech mu nezáleží. Třeba
se i bavili o důkazech, proč žádný Bůh neexistuje.
Jestli jste někdy zažili podobné pocity a v záležitostech, které se týkají Boha a víry máte pochybnosti, pak se příběh pastýřů podobá Vašemu životnímu příběhu.

Vyrušení

Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Lukášovo evangelium 2;9-14

Možná právě do podobného „ateistického“ společenství betlémských pastevců vstupuje anděl Páně. Přichází zcela neočekáván tam, kde by jej nikdo nečekal a narušuje pastýřům životní stereotyp. Prvními posluchači evangelia se mají stát osoby, které byly dle tehdejších sociálních poměrů vyčleněny na okraj společnosti. Právě tito upozadění lidé potřebují slyšet radostnou zvěst o příchodu Spasitele nejdříve.

Andělské vyrušení

Andělské vyrušení
[Askib] © Licensed by 123RF.com


Stalo se to někdy i Vám? Vyrušil Vás kolega, spolužák či soused s poselstvím o Bohu? Zahlédli jste odlesk Boží slávy v chování bližního, když se k Vám choval laskavě a štědře?
Pokud jste zažili podobné vyrušení, pak se příběh pastýřů podobá Vašemu životnímu příběhu.

Rozhodnutí

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“

Lukášovo evangelium 2;15

Pastýři museli být v šoku; slyšeli jsme, že se jich zmocnila bázeň. Bojí se ten, kdo nemá čisté svědomí. Obává se každý, kdo ví, že ve svém životě spoustu věcí pokazil a který se provinil vůči svým bližním. Strachujeme se, protože očekáváme potrestání za své zlé činy.
Boží posel za pastýři nepřichází s odsouzením. Přináší jim tu nejúžasnější zprávu – poselství o Boží milosti a odpuštění, jež se naplňuje v právě narozeném betlémském dítěti.
Jakým způsobem pastevci na Boží vyrušení reagovali? Učinili rozhodnutí, vyrazili a začínají hledat svého Spasitele.
Pokud toužíš poznat Ježíše Krista, jestli se o něm chceš dozvědět víc, pak se příběh pastýřů podobá tvému životnímu příběhu.

Hledání

Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.

Lukášovo evangelium 2;16-17

Pastevci opouštějí svá stáda a chvátají do Betléma. Bude ta podivná zvěst o Mesiáši pravdivá? Musejí se přesvědčit, potřebují to vidět na vlastní oči!
Netušíme, jak dlouho Spasitele hledali. Pravděpodobně jej nenalezli ihned. Bloudili, ve tmě zakopávali o kameny, nechali se svést na špatnou cestu cizími lidmi. Možná právě ve chvíli, kdy chtěli pátrání vzdát, konečně nalezli cíl své cesty. Uviděli Ježíše.
I v našich životech existuje mnoho falešných cest, jimiž se ubíráme. Někdo hledá smysl života v hmotném zabezpečení a pohodlí. Jiný se podřizuje scestným filosofiím, životním stylům a náboženstvím, která vás nutí dodržovat příkazy proto, aby jste si zasloužili přijetí u druhých lidí a jako osobnosti jste se morálně zlepšovali.
Jestli jste se při hledání smyslu života nechali zlákat bludnými cestami, pak se příběh pastýřů podobá vašemu životnímu příběhu.

Nalezení

Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.

Lukášovo evangelium 2;18-19

Kdo hledá, nalézá. I hlídači stád objevili očekávaného Spasitele. Bůh se v podobě Ježíše Krista přiblížil k lidem na dotek. Pastýři pozorují betlémské dítě. Vidí, že je to člověk jako oni. A přece je ten maličký nekonečně převyšuje, vždyť je to jednorozený Syn Boží!
betlémských jeslí se pastýřům dostává toho, po čem skutečně toužili. I my ostatní po tom prahneme. Nacházíme zde pokoj, milostivé přijetí u Boha, nepodmíněnou Ježíšovu lásku, věčnou radost a možnost odpuštění všech špatností, které máme na svědomí.
Pokud potřebuješ získat tyto dary od Pána Ježíše, pak je příběh pastýřů totožný s tvým životním příběhem.

Setkání u jeslí

Setkání u jeslí
[Askib] © Licensed by 123RF.com

Obrácení

Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

Lukášovo evangelium 2;20

Setkání s právě narozeným Králem králů se stává dělícím mezníkem v životě pastevců. Správně vycítili, že po tomto shledání nemohou zůstat stejní, jako byli dříve. Musí se rozhodnout, kam nasměrují svůj život.
V pastýřské duši dochází k rozhodujícímu vnitřnímu zápasu. Hlídači stád se obracejí zády ke způsobu svého stávajícího života a nechávají se Bohem proměnit. Od této chvíle Jej budou následovat. Nejúžasnější proměna osobnosti začíná. Odcházejí obohaceni o pokoj v duši a oslavují Boha za vše, co pro ně vykonal.
Jestli se rozhoduješ následovat Pána Ježíše Krista, pak Ti evangelium podle pastýřů může být obrovskou inspirací.

Vánoční přání

Milé sestry a bratři, vážení přátelé,
přeji Vám všem požehnané vánoční svátky.
Pavel Stehno

Biblická hodina obnovena

Biblická hodina obnovena

Se začátkem měsíce října obnovujeme pravidelné biblické hodiny pro dospělé. Budeme se na Vás těšit každou středu v 19:00 hodin na faře v Prusinovicích. Začínáme Vážení přátelé, podzimní a zimní středeční večery budou v našem sboru patřit biblickým hodinám pro dospělé....

pokračovat ve čtení
Webový kalendář

Webový kalendář

Za účelem zvýšení a zkvalitnění Vaší informovanosti jsme připravili nový webový kalendář. Nyní budete mít všechny chystané akce pod kontrolou. Kalendář je na světě Vážení přátelé, dílo se podařilo a Vy si již nyní můžete prohlédnout jeho podobu. Kalendář je přístupný...

pokračovat ve čtení
Sjezd mládeže 2021

Sjezd mládeže 2021

Mládežníci, přijměte pozvání na celocírkevní evangelický sjezd, který se koná na konci září v jihočeském městě Táboře. Základní informace Rádi bychom Vám připomněli letošní Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který proběhne v termínu 24. – 26. září...

pokračovat ve čtení
Výuka náboženství 2021

Výuka náboženství 2021

Milé děti, se začátkem školního roku obnovujeme výuku náboženství. Každý pátek se na Vás budeme těšit na faře v Prusinovcích. Od září začínáme Výuka náboženství startuje se začátkem nového školního roku. Budete se scházet každý pátek v 15:00 hodin na faře v...

pokračovat ve čtení
Pozvání na sborový výlet 2021

Pozvání na sborový výlet 2021

Srdečně Vás zveme na letní sborový zájezd do sboru v Růžďce. Přihlašujte se, prosím, do 2. srpna na archu, jenž je umístěn v kostelní síni. Termín, místo, čas, doprava Sborový zájezd se koná v neděli 15. srpna 2021 za každého počasí. Pojedeme do českobratrského sboru...

pokračovat ve čtení