Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin.


Úvod

Vážené sestry a bratři,
staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr farář Mgr. Leoš Mach vykonává svou funkci, končí dne 30. června 2023. Dle platných církevních řádů se vyžaduje provedení jeho volby, aby mohl od 1. července 2023 v Prusinovicích i nadále zastávat funkci faráře.

Výše úvazku a délka mandátu

Ve společenství staršovstva jsme na pravidelných poradách probírali veškeré náležitosti, které se týkají budoucího působení kazatele. Velmi podrobně jsme se věnovali především délce a výši farářského úvazku s ohledem na budoucí směřování a financování našeho sboru.
Jako kolektiv řádně zvolených zástupců sboru jsme se pomocí hlasování rozhodli, že si přejeme, aby bratr Mgr. Leoš Mach zastával v naší farnosti pozici kazatele při zachování 100 % výše pracovního úvazku v časovém horizontu od 01.07.2023 do 31.12.2025.

Svolání volebního sborového shromáždění

Tuto záležitost předkládáme ke schválení mimořádnému sborovému shromáždění, které disponuje volebním právem dle platných církevních řádů.
Staršovstvo sboru svolává mimořádné sborové shromáždění na neděli 16. dubna v 10:00 hodin, které se bude konat v evangelickém kostele v Prusinovicích. Zde se uskuteční tzv. tajná volba faráře Mgr. Leoše Macha s respektováním délky a výše úvazku, odsouhlaseného staršovstvem.

Volba faráře

Volba faráře
[Tumisu] © Pixabay.com

Hlasovací právo

Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají všichni členové sboru, zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Seznam členů s hlasovacím právem bude po tři neděle před volebním shromážděním vystaven k nahlédnutí v kostele.
Prosíme každého, aby si zápis svého jména do archu zkontroloval předem. V den mimořádného sborového shromáždění již není možné provádět revizi hlasovací listiny. V případě, že zde nebudete uvedeni, informujte členy staršovstva nejpozději do neděle 9. dubna 2023.

Pozvání a výzva k zodpovědnosti

Každého z Vás srdečně zveme k účasti na této důležité události. Současně s pozváním Vás prosíme o to, abyste k volbě přistupovali zodpovědně a hlasováním vyjádřili svůj názor v záležitosti, která bude určující pro směřování našeho sboru v budoucnosti.

Pavel Stehno.