Kdo jsme?

Značná část naší populace vůbec netuší, kdo ti evangelíci jsou. Pokud zmíníme pojem „církev“, každému to začíná docházet. Pro mnoho lidí jsou však představy o církvi a křesťanech spojeny s negativními postoji, někdy až s pohrdáním. Pojďme si vyjasnit, co je na těchto názorech pravdivé.
Vážení čtenáři, představujeme Vám naši evangelickou komunitu v Prusinovicích …    


Představujeme se

Evangelický sbor v Prusinovicích tvoří společenství lidí, kteří se dobrovolně rozhodli následovat Pána Ježíše Krista. Věříme, že naše životy provází milující a spravedlivý Bůh ve své lásce a milosti, kterou nám dal poznat v Ježíši, svém Synu.
Naše komunita zahrnuje jak rodinné příslušníky, tak i jednotlivce. Obecenství sboru je generačně vyváženo. Sdružuje děti, mládež, dospělé lidi i seniory – především z okolí Prusinovic, Holešova a Bystřice pod Hostýnem. Vedení sboru je v kompetenci členů staršovstva a faráře. 
Formálně se řadíme do širokého společenství sborů, které dohromady tvoří Českobratrskou církev evangelickou. Prostřednictvím této organizace se hlásíme do „rodiny“ evangelických církví po celém světě. 

 

Sborové obecenství

Sborové obecenství
[Antonín Nedbal] © cceprusinovice.cz

Vztah k Bohu

Věříme v jedinečného Boha, stvořitele vesmíru i lidského života. Člověk byl Bohem stvořen jako Jeho obraz. Lidé se však Stvořiteli vzepřeli, odmítli vztah důvěry, lásky a trvalé Boží blízkosti. Zaštítěni vlastní svobodnou vůlí se rozhodli pro život bez Boha. Výsledkem tohoto experimentu jsou životy, které jsou sužovány hříchy, agresivitou, sobectvím i bojem o moc mezi lidmi navzájem.
Bůh však lidstvo nezatratil. V Ježíši Kristu se stává člověkem, aby zničený vztah obnovil. Jakému Bohu věříme? Pán Ježíš odevzdává svůj život na kříži a bere tím na sebe hříchy celého světa. Svou obětí přináší lidem očištění a osvobození od otroctví hříchu a dává skutečné naplnění života každému, kdo tento dar od Boha přijímá. 
S vděčností přijímáme tento dar, vědomi si toho, že jsme si svým jednáním a skutky tuto milost vůbec nezasloužili. Přijímáme jej svobodně, každý sám za sebe. Skutečné poznání Pána Ježíše Krista mění lidské srdce i charakter. V této naději čerpáme sílu a povzbuzení pro svůj život.      

Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Spasení není z vás, je to Boží dar; není 
z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
List Efezským, 2, 8 – 9

Vztah k lidem

V české společnosti se často křesťanům vyčítá, že druhé lidi jen poučují a moralizují. Sami přitom páchají stejné skutky, za které ostatní odsuzují.
Tento pohled však nemá nic společného s pravou podstatou křesťanství. Nejsme lepší než druzí lidé. Nemáme žádné morální právo druhé poučovat. Bůh nám odpustil mnohé zlé činy a toto odpuštění nabízí i nevěřícím lidem, kteří si uvědomují vlastní selhání. Odsuzování bližních je pro křesťany nepřípustné. 
Společně s nevěřícími lidmi sdílíme podobná trápení a starosti, jež život přináší. Věříme však, že na tyto problémy nejsme sami. Je to Ježíš Kristus, který nás miluje a pomáhá nám naše břemena nést. Následování Krista přináší změnu lidského myšlení. Tato změna se projevuje přijetím a praktikováním následujících hodnot, kterými Ježíš žil a pro které i umíral: 

 • pokora
 • laskavost
 • dobrota
 • soucit
 • štědrost
 • usmíření 
 • pomoc bližním

Jedná se o ideální stav, ke kterému se život křesťana má co nejvíce přibližovat. Ne vždy se nám to ovšem daří, protože nikdo z nás není dokonalý. Uvedené hodnoty naplňují život křesťana a přináší do něj pocit pokoje, usmíření a vnitřní stability.
Zvěstí o Kristu a praktikováním uvedených ctností chceme vlastním příkladem působit na ostatní lidi a měnit tak náš svět a mezilidské vztahy k lepšímu.     
 

„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno.
Matoušovo evangelium 7, 1 – 2

Naše činnost

Sborový výlet 2020

Sborový výlet 2020
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Pořádáme pravidelná nedělní shromáždění, jejichž cílem je posílení osobního vztahu k Pánu Bohu. Boha poznáváme skrze Bibli. Zvěstování slova Božího je základní částí bohoslužby. Pomocí modlitby se učíme přimlouvat nejen za sebe, ale i za ostatní lidi, kterým přejeme dobré věci. Zpěvem písní oslavujeme našeho Spasitele. 
Během všedních dní organizujeme program pro jednotlivé generační skupiny ve sboru, jehož výsledkem je duchovní růst, sdílení a vzájemná podpora. Zajišťujeme výuku náboženství pro děti, program pro mládež a biblické hodiny pro dospělé. V průběhu roku pořádáme různé nepravidelné akce jako koncerty, přednášky, sborová odpoledne, zájezdy, večery s opékáním. Tyto akce upevňují vztahy mezi členy komunity. 

Opékání 2020

Opékání 2020
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz


Nabízíme Vám následující služby:

 • Provedení křestního obřadu
 • Vykonání svatebního obřadu
 • Uskutečnění smutečního shromáždění 
 • Provedení pastoračních služeb   
 • Vykonání návštěvy faráře u Vás doma
 • Rozhovor nad biblickým poselstvím
 • Dialog ohledně otázek víry 

Zveme Vás

Přátelé, rádi bychom Vás pozvali do našeho společenství. Zveme úplně každého:

 • Kdo hledá víru v Pána Ježíše Krista, nebo ji potřebuje upevnit.
 • Kdo se chce začlenit do kolektivu lidí, kteří se snaží žít podle křesťanských i morálních hodnot, obsažených v Bibli.
 • Kdo se touží přidat do společenství naší mládeže.
 • Kdo se ocitl v těžké životní situaci a potřebuje pomoc, povzbuzení a novou naději pro svůj život.
 • Kdo nemůže najít, nebo ztratil smysl života a nemá již pro koho žít.
 • Kdo touží po opravdovém poznání Boha.
 • Kdo chce své děti přivádět do křesťanského společenství, ve kterém jsou ostatní děti z věřících rodin.
 • Kdo potřebuje využít naše služby.
 • Kdo má ještě jiný důvod k začlenění do naší komunity.

Neváhejte s sebou přivádět i Vaše rodinné příslušníky či děti. Všichni u nás mají své místo.  
Pán Ježíš k sobě zve i lidi, kterými druzí opovrhují. Těmto lidem dává novou naději a vrací jim ztracenou důstojnost.

 

Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici.
Řekl mu: „Pojď za mnou,“ a on vstal a šel za ním.
Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky.
Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš mistr jí s výběrčími daní a hříšníky?“
Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.‘ Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky.“
Matoušovo evangelium 9, 9 – 13