Evangelium podle pastýřů

od | 23.12.2021 | Inspirace

Archiv příspěvků

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka …


Sociální poměry doby

Pastýřské povolání

Pastýřské povolání
[Quang Nguyen Vinh] © Pexels.com

Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si to představit:

  • Vykonáváte práci, kterou mnoho lidí dělat nechce.
  • Musíte být od rána do večera ve střehu před divokými zvířaty a pytláky.
  • Snášíte chladné a deštivé počasí, které se střídá s extrémními vedry.
  • Domácí zvířata zaháníte do chléva za tmy a za tuto službu dostanete pár krejcarů.
  • Když se nějaká ovce ztratí, vyslechnete si od majitele stáda obvinění, že jste ji ukradli či snědli.

Nikdo s Vámi nechce mít mnoho společného. Pastýři se ve své práci dotýkali těl mrtvých zvířat, což dle tehdy platných předpisů Mojžíšova zákona znamenalo, že jste byli po určitou dobu považováni za nečisté. A nečistí lidé měli zakázáno navštěvovat chrámovou bohoslužbu.
Lidé se na Vás dívají skrze prsty, nikdo Vám nechce podat ruku.
Jestli Vám to něco připomíná, pak se příběh pastýřů podobá Vašemu životnímu příběhu.

Pocity pastevců

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.

Lukášovo evangelium 2;8

Jaké pocity museli mít hlídači stád? V Bibli se to přesně neuvádí, ale zkusme se zamyslet.
Možná seděli u ohně se svými pastýřskými kumpány, byli naštvaní a proklínali celý svět. Uráželi majitele stáda, nadávali na počasí a na ostatní lidi, kteří se jich štítili. Právem si mohli připadat jako podřadné bytosti.
A Bůh? Přemítali, že je někde daleko a na lidech mu nezáleží. Třeba
se i bavili o důkazech, proč žádný Bůh neexistuje.
Jestli jste někdy zažili podobné pocity a v záležitostech, které se týkají Boha a víry máte pochybnosti, pak se příběh pastýřů podobá Vašemu životnímu příběhu.

Vyrušení

Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Lukášovo evangelium 2;9-14

Možná právě do podobného „ateistického“ společenství betlémských pastevců vstupuje anděl Páně. Přichází zcela neočekáván tam, kde by jej nikdo nečekal a narušuje pastýřům životní stereotyp. Prvními posluchači evangelia se mají stát osoby, které byly dle tehdejších sociálních poměrů vyčleněny na okraj společnosti. Právě tito upozadění lidé potřebují slyšet radostnou zvěst o příchodu Spasitele nejdříve.

Andělské vyrušení

Andělské vyrušení
[Askib] © Licensed by 123RF.com


Stalo se to někdy i Vám? Vyrušil Vás kolega, spolužák či soused s poselstvím o Bohu? Zahlédli jste odlesk Boží slávy v chování bližního, když se k Vám choval laskavě a štědře?
Pokud jste zažili podobné vyrušení, pak se příběh pastýřů podobá Vašemu životnímu příběhu.

Rozhodnutí

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“

Lukášovo evangelium 2;15

Pastýři museli být v šoku; slyšeli jsme, že se jich zmocnila bázeň. Bojí se ten, kdo nemá čisté svědomí. Obává se každý, kdo ví, že ve svém životě spoustu věcí pokazil a který se provinil vůči svým bližním. Strachujeme se, protože očekáváme potrestání za své zlé činy.
Boží posel za pastýři nepřichází s odsouzením. Přináší jim tu nejúžasnější zprávu – poselství o Boží milosti a odpuštění, jež se naplňuje v právě narozeném betlémském dítěti.
Jakým způsobem pastevci na Boží vyrušení reagovali? Učinili rozhodnutí, vyrazili a začínají hledat svého Spasitele.
Pokud toužíš poznat Ježíše Krista, jestli se o něm chceš dozvědět víc, pak se příběh pastýřů podobá tvému životnímu příběhu.

Hledání

Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.

Lukášovo evangelium 2;16-17

Pastevci opouštějí svá stáda a chvátají do Betléma. Bude ta podivná zvěst o Mesiáši pravdivá? Musejí se přesvědčit, potřebují to vidět na vlastní oči!
Netušíme, jak dlouho Spasitele hledali. Pravděpodobně jej nenalezli ihned. Bloudili, ve tmě zakopávali o kameny, nechali se svést na špatnou cestu cizími lidmi. Možná právě ve chvíli, kdy chtěli pátrání vzdát, konečně nalezli cíl své cesty. Uviděli Ježíše.
I v našich životech existuje mnoho falešných cest, jimiž se ubíráme. Někdo hledá smysl života v hmotném zabezpečení a pohodlí. Jiný se podřizuje scestným filosofiím, životním stylům a náboženstvím, která vás nutí dodržovat příkazy proto, aby jste si zasloužili přijetí u druhých lidí a jako osobnosti jste se morálně zlepšovali.
Jestli jste se při hledání smyslu života nechali zlákat bludnými cestami, pak se příběh pastýřů podobá vašemu životnímu příběhu.

Nalezení

Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.

Lukášovo evangelium 2;18-19

Kdo hledá, nalézá. I hlídači stád objevili očekávaného Spasitele. Bůh se v podobě Ježíše Krista přiblížil k lidem na dotek. Pastýři pozorují betlémské dítě. Vidí, že je to člověk jako oni. A přece je ten maličký nekonečně převyšuje, vždyť je to jednorozený Syn Boží!
betlémských jeslí se pastýřům dostává toho, po čem skutečně toužili. I my ostatní po tom prahneme. Nacházíme zde pokoj, milostivé přijetí u Boha, nepodmíněnou Ježíšovu lásku, věčnou radost a možnost odpuštění všech špatností, které máme na svědomí.
Pokud potřebuješ získat tyto dary od Pána Ježíše, pak je příběh pastýřů totožný s tvým životním příběhem.

Setkání u jeslí

Setkání u jeslí
[Askib] © Licensed by 123RF.com

Obrácení

Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

Lukášovo evangelium 2;20

Setkání s právě narozeným Králem králů se stává dělícím mezníkem v životě pastevců. Správně vycítili, že po tomto shledání nemohou zůstat stejní, jako byli dříve. Musí se rozhodnout, kam nasměrují svůj život.
V pastýřské duši dochází k rozhodujícímu vnitřnímu zápasu. Hlídači stád se obracejí zády ke způsobu svého stávajícího života a nechávají se Bohem proměnit. Od této chvíle Jej budou následovat. Nejúžasnější proměna osobnosti začíná. Odcházejí obohaceni o pokoj v duši a oslavují Boha za vše, co pro ně vykonal.
Jestli se rozhoduješ následovat Pána Ježíše Krista, pak Ti evangelium podle pastýřů může být obrovskou inspirací.

Vánoční přání

Milé sestry a bratři, vážení přátelé,
přeji Vám všem požehnané vánoční svátky.
Pavel Stehno

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více