Evangelium podle pastýřů

od | 23.12.2021 | Inspirace

Archiv příspěvků

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka …


Sociální poměry doby

Pastýřské povolání

Pastýřské povolání
[Quang Nguyen Vinh] © Pexels.com

Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si to představit:

  • Vykonáváte práci, kterou mnoho lidí dělat nechce.
  • Musíte být od rána do večera ve střehu před divokými zvířaty a pytláky.
  • Snášíte chladné a deštivé počasí, které se střídá s extrémními vedry.
  • Domácí zvířata zaháníte do chléva za tmy a za tuto službu dostanete pár krejcarů.
  • Když se nějaká ovce ztratí, vyslechnete si od majitele stáda obvinění, že jste ji ukradli či snědli.

Nikdo s Vámi nechce mít mnoho společného. Pastýři se ve své práci dotýkali těl mrtvých zvířat, což dle tehdy platných předpisů Mojžíšova zákona znamenalo, že jste byli po určitou dobu považováni za nečisté. A nečistí lidé měli zakázáno navštěvovat chrámovou bohoslužbu.
Lidé se na Vás dívají skrze prsty, nikdo Vám nechce podat ruku.
Jestli Vám to něco připomíná, pak se příběh pastýřů podobá Vašemu životnímu příběhu.

Pocity pastevců

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.

Lukášovo evangelium 2;8

Jaké pocity museli mít hlídači stád? V Bibli se to přesně neuvádí, ale zkusme se zamyslet.
Možná seděli u ohně se svými pastýřskými kumpány, byli naštvaní a proklínali celý svět. Uráželi majitele stáda, nadávali na počasí a na ostatní lidi, kteří se jich štítili. Právem si mohli připadat jako podřadné bytosti.
A Bůh? Přemítali, že je někde daleko a na lidech mu nezáleží. Třeba
se i bavili o důkazech, proč žádný Bůh neexistuje.
Jestli jste někdy zažili podobné pocity a v záležitostech, které se týkají Boha a víry máte pochybnosti, pak se příběh pastýřů podobá Vašemu životnímu příběhu.

Vyrušení

Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Lukášovo evangelium 2;9-14

Možná právě do podobného „ateistického“ společenství betlémských pastevců vstupuje anděl Páně. Přichází zcela neočekáván tam, kde by jej nikdo nečekal a narušuje pastýřům životní stereotyp. Prvními posluchači evangelia se mají stát osoby, které byly dle tehdejších sociálních poměrů vyčleněny na okraj společnosti. Právě tito upozadění lidé potřebují slyšet radostnou zvěst o příchodu Spasitele nejdříve.

Andělské vyrušení

Andělské vyrušení
[Askib] © Licensed by 123RF.com


Stalo se to někdy i Vám? Vyrušil Vás kolega, spolužák či soused s poselstvím o Bohu? Zahlédli jste odlesk Boží slávy v chování bližního, když se k Vám choval laskavě a štědře?
Pokud jste zažili podobné vyrušení, pak se příběh pastýřů podobá Vašemu životnímu příběhu.

Rozhodnutí

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“

Lukášovo evangelium 2;15

Pastýři museli být v šoku; slyšeli jsme, že se jich zmocnila bázeň. Bojí se ten, kdo nemá čisté svědomí. Obává se každý, kdo ví, že ve svém životě spoustu věcí pokazil a který se provinil vůči svým bližním. Strachujeme se, protože očekáváme potrestání za své zlé činy.
Boží posel za pastýři nepřichází s odsouzením. Přináší jim tu nejúžasnější zprávu – poselství o Boží milosti a odpuštění, jež se naplňuje v právě narozeném betlémském dítěti.
Jakým způsobem pastevci na Boží vyrušení reagovali? Učinili rozhodnutí, vyrazili a začínají hledat svého Spasitele.
Pokud toužíš poznat Ježíše Krista, jestli se o něm chceš dozvědět víc, pak se příběh pastýřů podobá tvému životnímu příběhu.

Hledání

Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.

Lukášovo evangelium 2;16-17

Pastevci opouštějí svá stáda a chvátají do Betléma. Bude ta podivná zvěst o Mesiáši pravdivá? Musejí se přesvědčit, potřebují to vidět na vlastní oči!
Netušíme, jak dlouho Spasitele hledali. Pravděpodobně jej nenalezli ihned. Bloudili, ve tmě zakopávali o kameny, nechali se svést na špatnou cestu cizími lidmi. Možná právě ve chvíli, kdy chtěli pátrání vzdát, konečně nalezli cíl své cesty. Uviděli Ježíše.
I v našich životech existuje mnoho falešných cest, jimiž se ubíráme. Někdo hledá smysl života v hmotném zabezpečení a pohodlí. Jiný se podřizuje scestným filosofiím, životním stylům a náboženstvím, která vás nutí dodržovat příkazy proto, aby jste si zasloužili přijetí u druhých lidí a jako osobnosti jste se morálně zlepšovali.
Jestli jste se při hledání smyslu života nechali zlákat bludnými cestami, pak se příběh pastýřů podobá vašemu životnímu příběhu.

Nalezení

Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.

Lukášovo evangelium 2;18-19

Kdo hledá, nalézá. I hlídači stád objevili očekávaného Spasitele. Bůh se v podobě Ježíše Krista přiblížil k lidem na dotek. Pastýři pozorují betlémské dítě. Vidí, že je to člověk jako oni. A přece je ten maličký nekonečně převyšuje, vždyť je to jednorozený Syn Boží!
betlémských jeslí se pastýřům dostává toho, po čem skutečně toužili. I my ostatní po tom prahneme. Nacházíme zde pokoj, milostivé přijetí u Boha, nepodmíněnou Ježíšovu lásku, věčnou radost a možnost odpuštění všech špatností, které máme na svědomí.
Pokud potřebuješ získat tyto dary od Pána Ježíše, pak je příběh pastýřů totožný s tvým životním příběhem.

Setkání u jeslí

Setkání u jeslí
[Askib] © Licensed by 123RF.com

Obrácení

Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

Lukášovo evangelium 2;20

Setkání s právě narozeným Králem králů se stává dělícím mezníkem v životě pastevců. Správně vycítili, že po tomto shledání nemohou zůstat stejní, jako byli dříve. Musí se rozhodnout, kam nasměrují svůj život.
V pastýřské duši dochází k rozhodujícímu vnitřnímu zápasu. Hlídači stád se obracejí zády ke způsobu svého stávajícího života a nechávají se Bohem proměnit. Od této chvíle Jej budou následovat. Nejúžasnější proměna osobnosti začíná. Odcházejí obohaceni o pokoj v duši a oslavují Boha za vše, co pro ně vykonal.
Jestli se rozhoduješ následovat Pána Ježíše Krista, pak Ti evangelium podle pastýřů může být obrovskou inspirací.

Vánoční přání

Milé sestry a bratři, vážení přátelé,
přeji Vám všem požehnané vánoční svátky.
Pavel Stehno

Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

pokračovat ve čtení
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

pokračovat ve čtení
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

pokračovat ve čtení
Sborová beseda s br. Ryšavým

Sborová beseda s br. Ryšavým

Naším hostem byl bratr farář Ivan Ryšavý ze sboru v Kroměříži. Připravil si přednášku na téma „Komunikace ve vztazích“. Host Ivan Ryšavý se kromě farářského řemesla zabývá také praxí psychologa. V tomto oboru má značné zkušenosti, činnosti se věnuje dlouhodobě. V...

pokračovat ve čtení