Konfirmační slavnost 2022

od | 16.07.2022 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny.


Konfirmace = Potvrzení

Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný význam události často uniká i těm, kteří se označujeme za „kované křesťany”. Každému z Vás bychom rádi vysvětlili, o co vůbec jde!
Doslovným překladem výrazu „confirmation” z anglického jazyka zjistíme, že se jedná o „potvrzení či stvrzení”. Dobře, ale co to má společného se setkáváním v kostele? Jaká přesvědčení mladí lidé stvrzují?

Cesta od křtu ke konfirmaci

V naší církvi křtíme i malé děti. Křest ve své původní definici znamená veřejnou deklaraci, že vyznáváme Ježíše Krista za našeho Pána, že dobrovolně spojujeme svůj život s jeho životem. Jak se ale miminka bez rozumu mají pro takovou důležitou záležitost sami rozhodnout?

Poděkování faráři a rodičům

Poděkování faráři a rodičům
[Václav Svoboda] © cceprusinovice.cz

Samozřejmě, že to není možné. Děti křtíme na základě víry jejich rodičů s budoucím záměrem. Poté co dosáhnou věku, kdy se budou schopni samostatně rozhodovat potvrdí (konfirmují) svůj vztah k Pánu Ježíši. V tomto smyslu můžeme konfirmaci vnímat jako potvrzení pravdivosti křestních vyznání.
Svátost křtu malých dětí postrádá bez potvrzení konfirmací smysl.

Zjisti více o křtu

Prázdné náboženství vs osobní vztah

Mnoho dnešních lidí na křesťanskou víru nahlíží jako na náboženský systém. Křesťané jsou podle jejich názoru lidé, kteří jsou omezováni ve své svobodě, mají zvrácené názory a jsou drženi na uzdě bohem (tyranem), který si vynucuje jejich poslušnost skrze dodržování různých pravidel a nařízení.
Takové karikatuře boha je snadné uvěřit a častokrát jí jako křesťané svým chováním napomáháme. Skutečný vztah pravého Boha k nám lidem je definován úplně jinak. Přesvědčte se jak:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.”
Janovo evangelium 3, 16-17

Bible trhá na kusy všechny karikatury, které si o Bohu vytváříme. Ježíše stálo jeho poslání vše, všechnu jeho krev i slzy. On přišel, aby Tobě mohlo být odpuštěno. Přijal trest, který patřil každému z nás za všechna provinění, jež máme na svědomí.
Svou smrtí a vzkříšením „zasypal” onu nepřekročitelnou propast, kterou hříšní lidé mezi sebou a Svatým Bohem vytvořili. Křesťanství není prázdné náboženství, je to osobní vztah k Ježíši.

Naši konfirmandi

Šimon, Pavel, Martin, Štěpánka, Petra a Anička. Ti všichni se rozhodli otevřít Pánu Ježíši dveře svého srdce. Zaslechli Boží volání:

„Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.”
Janovo zjevení 3, 20

Absolvovali roční přípravné lekce, kde byli pod dozorem pana faráře seznámeni s biblickým poselstvím milosti. Učili se důvěřovat Bohu, který je miluje takové, jací opravdu jsou. Rozhodli se Ježíši sloužit z lásky, protože jim dochází, co On udělal pro ně.

Noví konfirmandi

Noví konfirmandi
[Václav Svoboda] © cceprusinovice.cz


V průběhu slavnosti jsme z jejich úst vyslechli odpovědi na otázky Bible i církevních dějin. Zarecitovali nám známé žalmy, jež si pro Vás připravili. Potvrdili svou víru slovy apoštolského vyznání a poděkovali panu faráři a rodičům za to, že je na cestě víry vedli.

Přijetí do Boží rodiny

Jsme velmi poctěni, že jsme mohli šest mladých lidí přijmout do sborového společenství. Uchystali jsme jim patřičné přivítání.

  • Bratr farář konfirmandům požehnal a věnoval jim biblický citát v zalisovaném obalu.
  • Bratr kurátor konfirmandům pogratuloval, přizval je k zapojení do sborového života a daroval jim Bibli.
  • Vedoucí mládeže konfirmandy pozval k účasti na schůzích mládeže a předal jim Boží knihu od populárního youtuberského dua Pastoral Brothers – farářů ČCE Karla Müllera a Jakuba Malého. Tato literatura jim pomůže přiblížit biblické poselství pohledem mladé generace.

Dárky pro konfirmandy

Dárky pro konfirmandy
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Společně s dárky získávají noví členové prusinovické farnosti přístup k vysluhování Večeře Páně a podíl na rozhodování sboru.
Nabízíme jim možnost zapojení do života společenství i obecenství mládeže.
Před kostelem jsme přítomné konfirmandy vyfotografovali a nechali je zvěčnit do knihy konfirmovaných.

Facebook Pastoral BrothersYouTube Pastoral Brothers

Přání a výzva

Přejeme si, aby se Vám v našem obecenství líbilo. Toužíme po tom, aby jste objevovali a rozvíjeli svá nadání a talenty, které do Vás Bůh vložil a tato obdarování jste používali ve službě Bohu i bližním. Přejeme Vám, abyste duchovně rostli.
Jestliže budete mít starosti, otázky nebo pochybnosti, obraťte se přímo na členy staršovstva. Jsme tu pro Vás.
      

Fotografování po slavnosti

Fotografování po slavnosti
[Václav Svoboda] © cceprusinovice.cz

Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

pokračovat ve čtení
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

pokračovat ve čtení
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

pokračovat ve čtení
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

pokračovat ve čtení
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

pokračovat ve čtení
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

pokračovat ve čtení
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

pokračovat ve čtení
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

pokračovat ve čtení
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

pokračovat ve čtení
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

pokračovat ve čtení
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

pokračovat ve čtení
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

pokračovat ve čtení
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

pokračovat ve čtení
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

pokračovat ve čtení
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

pokračovat ve čtení
Sborová beseda s br. Ryšavým

Sborová beseda s br. Ryšavým

Naším hostem byl bratr farář Ivan Ryšavý ze sboru v Kroměříži. Připravil si přednášku na téma „Komunikace ve vztazích“. Host Ivan Ryšavý se kromě farářského řemesla zabývá také praxí psychologa. V tomto oboru má značné zkušenosti, činnosti se věnuje dlouhodobě. V...

pokračovat ve čtení
Biblická hodina obnovena

Biblická hodina obnovena

Se začátkem měsíce října obnovujeme pravidelné biblické hodiny pro dospělé. Budeme se na Vás těšit každou středu v 19:00 hodin na faře v Prusinovicích. Začínáme Vážení přátelé, podzimní a zimní středeční večery budou v našem sboru patřit biblickým hodinám pro dospělé....

pokračovat ve čtení
Webový kalendář

Webový kalendář

Za účelem zvýšení a zkvalitnění Vaší informovanosti jsme připravili nový webový kalendář. Nyní budete mít všechny chystané akce pod kontrolou. Kalendář je na světě Vážení přátelé, dílo se podařilo a Vy si již nyní můžete prohlédnout jeho podobu. Kalendář je přístupný...

pokračovat ve čtení
Sjezd mládeže 2021

Sjezd mládeže 2021

Mládežníci, přijměte pozvání na celocírkevní evangelický sjezd, který se koná na konci září v jihočeském městě Táboře. Základní informace Rádi bychom Vám připomněli letošní Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který proběhne v termínu 24. – 26. září...

pokračovat ve čtení
Výuka náboženství 2021

Výuka náboženství 2021

Milé děti, se začátkem školního roku obnovujeme výuku náboženství. Každý pátek se na Vás budeme těšit na faře v Prusinovcích. Od září začínáme Výuka náboženství startuje se začátkem nového školního roku. Budete se scházet každý pátek v 15:00 hodin na faře v...

pokračovat ve čtení
Pozvání na sborový výlet 2021

Pozvání na sborový výlet 2021

Srdečně Vás zveme na letní sborový zájezd do sboru v Růžďce. Přihlašujte se, prosím, do 2. srpna na archu, jenž je umístěn v kostelní síni. Termín, místo, čas, doprava Sborový zájezd se koná v neděli 15. srpna 2021 za každého počasí. Pojedeme do českobratrského sboru...

pokračovat ve čtení
Výnos tornádové sbírky

Výnos tornádové sbírky

Jménem staršovstva prusinovického sboru chceme vyjádřit vděčnost za Vaše štědré finanční dary na pomoc lidem zasaženým řáděním tornáda. Děkujeme Sestry a bratři, vážení přátelé, díky vaší štědrosti můžeme zmírnit následky ničivé větrné katastrofy, jež zasáhla oblast...

pokračovat ve čtení
Pomoc obcím na jihu Moravy

Pomoc obcím na jihu Moravy

Vážené sestry a bratři, naše spoluobčany na jižní Moravě zastihlo řádění tornáda. Rozhodli jsme se uskutečnit dobrovolnou sbírku, přispět můžete i přímo na účet diakonie ČCE. Řádění živlů Jak všichni víte z televizního vysílání, tornádo zasáhlo oblast Břeclavska a...

pokračovat ve čtení
Posezení u táboráku

Posezení u táboráku

Srdečně Vás zveme k posezení u táborového ohně. Přijďte s námi prožít poslední červnovou sobotu ve sborovém společenství. Kde? Na evangelické farní zahradě v Prusinovicích. Kdy? V sobotu 26. června. Začínáme v 17:00 hodin. Co si vzít s sebou? Uzeninu či špekáčky na...

pokračovat ve čtení