Konfirmační slavnost 2022

od | 16.07.2022 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny.


Konfirmace = Potvrzení

Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný význam události často uniká i těm, kteří se označujeme za „kované křesťany”. Každému z Vás bychom rádi vysvětlili, o co vůbec jde!
Doslovným překladem výrazu „confirmation” z anglického jazyka zjistíme, že se jedná o „potvrzení či stvrzení”. Dobře, ale co to má společného se setkáváním v kostele? Jaká přesvědčení mladí lidé stvrzují?

Cesta od křtu ke konfirmaci

V naší církvi křtíme i malé děti. Křest ve své původní definici znamená veřejnou deklaraci, že vyznáváme Ježíše Krista za našeho Pána, že dobrovolně spojujeme svůj život s jeho životem. Jak se ale miminka bez rozumu mají pro takovou důležitou záležitost sami rozhodnout?

Poděkování faráři a rodičům

Poděkování faráři a rodičům
[Václav Svoboda] © cceprusinovice.cz

Samozřejmě, že to není možné. Děti křtíme na základě víry jejich rodičů s budoucím záměrem. Poté co dosáhnou věku, kdy se budou schopni samostatně rozhodovat potvrdí (konfirmují) svůj vztah k Pánu Ježíši. V tomto smyslu můžeme konfirmaci vnímat jako potvrzení pravdivosti křestních vyznání.
Svátost křtu malých dětí postrádá bez potvrzení konfirmací smysl.

Zjisti více o křtu

Prázdné náboženství vs osobní vztah

Mnoho dnešních lidí na křesťanskou víru nahlíží jako na náboženský systém. Křesťané jsou podle jejich názoru lidé, kteří jsou omezováni ve své svobodě, mají zvrácené názory a jsou drženi na uzdě bohem (tyranem), který si vynucuje jejich poslušnost skrze dodržování různých pravidel a nařízení.
Takové karikatuře boha je snadné uvěřit a častokrát jí jako křesťané svým chováním napomáháme. Skutečný vztah pravého Boha k nám lidem je definován úplně jinak. Přesvědčte se jak:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.”
Janovo evangelium 3, 16-17

Bible trhá na kusy všechny karikatury, které si o Bohu vytváříme. Ježíše stálo jeho poslání vše, všechnu jeho krev i slzy. On přišel, aby Tobě mohlo být odpuštěno. Přijal trest, který patřil každému z nás za všechna provinění, jež máme na svědomí.
Svou smrtí a vzkříšením „zasypal” onu nepřekročitelnou propast, kterou hříšní lidé mezi sebou a Svatým Bohem vytvořili. Křesťanství není prázdné náboženství, je to osobní vztah k Ježíši.

Naši konfirmandi

Šimon, Pavel, Martin, Štěpánka, Petra a Anička. Ti všichni se rozhodli otevřít Pánu Ježíši dveře svého srdce. Zaslechli Boží volání:

„Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.”
Janovo zjevení 3, 20

Absolvovali roční přípravné lekce, kde byli pod dozorem pana faráře seznámeni s biblickým poselstvím milosti. Učili se důvěřovat Bohu, který je miluje takové, jací opravdu jsou. Rozhodli se Ježíši sloužit z lásky, protože jim dochází, co On udělal pro ně.

Noví konfirmandi

Noví konfirmandi
[Václav Svoboda] © cceprusinovice.cz


V průběhu slavnosti jsme z jejich úst vyslechli odpovědi na otázky Bible i církevních dějin. Zarecitovali nám známé žalmy, jež si pro Vás připravili. Potvrdili svou víru slovy apoštolského vyznání a poděkovali panu faráři a rodičům za to, že je na cestě víry vedli.

Přijetí do Boží rodiny

Jsme velmi poctěni, že jsme mohli šest mladých lidí přijmout do sborového společenství. Uchystali jsme jim patřičné přivítání.

  • Bratr farář konfirmandům požehnal a věnoval jim biblický citát v zalisovaném obalu.
  • Bratr kurátor konfirmandům pogratuloval, přizval je k zapojení do sborového života a daroval jim Bibli.
  • Vedoucí mládeže konfirmandy pozval k účasti na schůzích mládeže a předal jim Boží knihu od populárního youtuberského dua Pastoral Brothers – farářů ČCE Karla Müllera a Jakuba Malého. Tato literatura jim pomůže přiblížit biblické poselství pohledem mladé generace.

Dárky pro konfirmandy

Dárky pro konfirmandy
[Pavel Stehno] © cceprusinovice.cz

Společně s dárky získávají noví členové prusinovické farnosti přístup k vysluhování Večeře Páně a podíl na rozhodování sboru.
Nabízíme jim možnost zapojení do života společenství i obecenství mládeže.
Před kostelem jsme přítomné konfirmandy vyfotografovali a nechali je zvěčnit do knihy konfirmovaných.

Facebook Pastoral BrothersYouTube Pastoral Brothers

Přání a výzva

Přejeme si, aby se Vám v našem obecenství líbilo. Toužíme po tom, aby jste objevovali a rozvíjeli svá nadání a talenty, které do Vás Bůh vložil a tato obdarování jste používali ve službě Bohu i bližním. Přejeme Vám, abyste duchovně rostli.
Jestliže budete mít starosti, otázky nebo pochybnosti, obraťte se přímo na členy staršovstva. Jsme tu pro Vás.
      

Fotografování po slavnosti

Fotografování po slavnosti
[Václav Svoboda] © cceprusinovice.cz

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více