Velikonoční sborový list 2022

od | 13.03.2022 | Sborový list

Archiv příspěvků

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru.


Slovo faráře

„Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“

Lukášovo evangelium 24,18 b

Tato slova říkají dva z Ježíšových učedníků neznámému poutníkovi. Těch jedenáct kilometrů z Jeruzaléma do oázy Emauz je snad nejtěžší cesta v jejich životě. Utíkají ne někam, ale hlavně od něčeho – pryč od toho, co prožili, z míst, kde je s Ježíšem potkalo mnoho krásného, ale kde teď každý kámen a každý strom na ně volá, že Ježíš prohrál.
V Jeruzalémě je dusno. Na pahorku za městem jsou ještě vidět zbytky křížů. Jeden z těch dvou, Kleofáš, už mluví o Ježíšovi v minulém čase. Věřili jsme a doufali, ale to už je minulost. Ježíš už není.

Proč si učedníci nepamatují Ježíšova slova o jeho smrti a vzkříšení alespoň tak dobře jako ti, kdo ho dostali na kříž? Proč alespoň nevzali vážně informaci žen, jež se vrátily od hrobu to ráno prvního dne po sobotě? Proč jsou obtíženi ztrátou paměti?
Zklamaní poutníci se svěřují neznámému, který se k té smutné dvojici přidal. Netuší, že se zpovídají právě tomu, koho už odepsali. Skoro mu vyčítají, že je jediný, který neví nic o tom, co se v posledních dnech v Jeruzalémě stalo – ale ve skutečnosti On je jediný, který to opravdu ví. Trpělivě jim vysvětluje, co se stalo. Že to byla cesta, kterou připravil Bůh. Že poslední slovo v tomto příběhu nemá a nemůže mít nenávist a podlost, ale Ježíš, který vstal z mrtvých.

Vzdá díky, láme a rozdává jim.

Vzdá díky, láme a rozdává jim
[Congerdesign] © Pixabay.com

„Zůstaň s námi, den se schyluje,“ zvou ho. On je poslechne a zůstává. Sedají k večeři a Ježíš sám bere režii večera do svých rukou: Vezme chléb, vzdá díky, láme a rozdává jim.
Teď to učedníkům dochází. Ano, je to On, Ježíš ukřižovaný a vzkříšený. Ti dva asi nebyli při tom, když se svými dvanácti slavil poslední večeři, ale přesto tuší, o co jde.
Právě toto církev od svých prvních dob velmi dobře zná, společenství stolu jí provází proměnami věků.

„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“

Lukášovo evangelium 24,32

Ti dva už nikam neutíkají. Vracejí se zpět k ostatním učedníkům, aby se s nimi podělili o novou informaci, která všechno mění, a zjišťují, že se svou radostí už nejsou sami. Ježíš žije a ukázal se i dalším. Zpráva o Jeho vítězství nad smrtí už se šíří.
Příběh emauzských učedníků je i dnes živý. Často se nám zdá, že Ježíš a jeho věc v tomto světě prohrává. Kdo z nás opravdu věří v Ježíšovu přítomnost a moc v oblastech, které do jeho sféry vlivu jakoby nepatří: v politice, právu, ekonomice, v rodinách a mezilidských vztazích? Tam umřel? Tam prohrál? A my jdeme do Emauz?

I v církvích nacházíme ty, kteří spíš od něčeho utíkají, než někam směřují. Ano, všichni někdy od něčeho utíkáme. Od svých minulých proher a zranění, od svých někdejších hrdinství, která se ukázala jako zbabělost.
A Ježíš je pro mnohé možná jen hrdinou z historie. Víme, co řekl a vykonal, ale neuvědomujeme si, že jde s námi. Jde s námi, i když nemáme sílu a odvahu žít Jeho vzkříšením, když naše svědectví o Něm nám samým zní dutě a prázdně. Jde s námi a otevírá nám Písmo, abychom v něm nalezli svědectví o Boží lásce pro svůj každodenní život. Zůstává s námi a zve nás ke svému stolu, abychom ho poznali a zakusili jeho svátostnou přítomnost a blízkost.

Přeji Vám, aby radost ze vzkříšeného Pána, která naplňuje církev, žila i ve Vás.

Leoš Mach

Postní a velikonoční shromáždění

Srdečně Vás zveme na všechny nedělní bohoslužby, které se konají každý týden od 10 hod. prozatím na faře v Prusinovicích, druhou a čtvrtou neděli od 14 hod. i v holešovském Centru pro rodinu ve Smetanových sadech. Sváteční bohoslužby již proběhnou v kostele a sejdeme se k nim:

 • 3. dubna v 10:00 hod. — Výroční sborové shromáždění v Prusinovicích
 • 10. dubna v 10:00 hod. — Bohoslužby Květné neděle v Prusinovicích
 • 10. dubna ve 14:00 hod. — Bohoslužby Květné neděle v Holešově
 • 14. dubna v 18:00 hod. — Čtení pašijí na Zelený čtvrtek v Prusinovicích
 • 15. dubna v 10:00 hod. — Velkopáteční bohoslužby s vysluhováním VP v Prusinovicích
 • 15. dubna ve 14:00 hod. — Velkopáteční bohoslužby s vysluhováním VP v Holešově
 • 17. dubna v 10:00 hod. — Bohoslužby Velikonoční neděle s vysluhováním VP v Prusinovicích
 • 17. dubna ve 14:00 hod. — Bohoslužby Velikonoční neděle s vysluhováním VP v Holešově
 • 18. dubna v 10:00 hod. — Bohoslužby na Velikonoční pondělí v Prusinovicích  

Pravidelná sborová setkání v týdnu

Srdečně zveme děti i dospělé na tato setkávání na faře v Prusinovicích:

 • Středa od 19:00 hod. — Biblická hodina pro dospělé (probíráme Petrovy listy), možnost připojit se i online na webu: https://meet.jit.si/BiblickáhodinaPrusinovice
 • Pátek od 15:00 hod. — Výuka náboženství
 • Pátek od 15:30 hod. — Konfirmační příprava
 • Sobota od 18:00 hod. — Setkání mládeže (1x za 14 dní)

Výroční sborové shromáždění a revize hlasovací listiny

Milí přátelé, sestry a bratři,
na neděli 3. dubna staršovstvo svolává výroční sborové shromáždění. Právo rozhodovat a s tím spojenou odpovědnost za náš sbor má každý jeho člen. Dle Jednacího a volebního řádu ČCE disponují hlasovacím právem ti, kteří jsou zapsáni v seznamu hlasujících.
Staršovstvo sboru provedlo revizi hlasovací listiny. Až do neděle 27. března bude seznam k nahlédnutí po bohoslužbách. Prosíme každého z Vás, aby si zkontroloval svůj zápis v listině, neboť při sborovém shromáždění již nemůže být seznam opravován. Pokud zde nejste uvedeni, nebo jste změnili adresu, obraťte se na bratra kurátora.

Revize hlasovací listiny

Revize hlasovací listiny
[Shahid Abdullah] © Pixabay.com

Kdo má právo hlasovat? Každý člen sboru starší 18 let, jenž navštěvuje sborová shromáždění, pravidelně platí salár a dle svých možností pomáhá životu sboru.

Co jsou sborová shromáždění? Každou neděli a o církevních svátcích se scházíme k bohoslužbám v Prusinovicích, druhou a čtvrtou neděli také v Holešově. V průběhu konání bohoslužeb je pro děti na faře připravena nedělní škola. Během všedních dní probíhá výuka náboženství, mládež má svá setkání, scházíme se k biblickým hodinám. Pořádáme různé akce pro děti, sborové besedy, výlety apod.

Co je to salár? Jedná se o pravidelný finanční příspěvek na pokrytí sborových nákladů. Kostel se vytápí a osvětluje, je nutné zajistit běžné opravy sborového majetku, chod sborové kanceláře (poštovné, odborná literatura, kancelářské potřeby, telefon, internet apod.), cestovné faráře. Dále je třeba hradit povinné církevní odvody, a to zejména Personální fond, z něhož je financován plat faráře.

Jakým způsobem lze salár platit? Finanční prostředky můžete předávat sestře pokladní v hotovosti, nebo lze využít možnosti bezhotovostních bankovních převodů ve prospěch sborového účtu. Na počátku kalendářního roku příspěvky sečteme a vystavíme Vám potvrzení o přijatých darech. Částku lze uplatnit jako odečitatelnou položku při výpočtu základu daně z příjmu.

Jak lze sboru pomáhat? Život sboru je pestrý a zdaleka se nejedná jen o práci faráře. Jsme vděční za práci učitelek nedělní školy, hudební doprovod při bohoslužbách, práci sborové pokladní, správce webových stránek a sborového archivu. Děkujeme ochotným bratřím, kteří se účastní sborových brigád na opravu a údržbu sborového majetku, sestrám za úklid fary a kostela, či přípravu pohoštění na sborové besedy a jiné akce. V neposlední řadě patří poděkování i mládeži za vánoční výzdobu v kostele a nastrojení stromečku.

Pavel a Martina Stehnovi

Přechod na samofinancování prusinovického sboru

Církve registrované v České republice přechází od roku 2030 na úplné samofinancování. To znamená, že skončí státní podpora platů duchovních a jednotlivé sbory si budou muset hradit platy svých farářů (tzv. Personální fond) i celkové náklady na fungování sboru samy.
Českobratrská církev evangelická doporučuje svým členům pro zvládnutí přechodu na samofinancování strategii „5 % a hlavu vzhůru“. To znamená, že každý člen církve s vlastním příjmem (včetně seniorů) by měl ideálně přispívat na chod sboru částkou 5 % ze svého čistého měsíčního příjmu. Více informací můžete nalézt na oficiální webové stránce: https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz.

 

[E-církev.cz © YouTube.com]

Momentálně se nacházíme v přechodné fázi – finanční podpora ze strany státu se každý rok snižuje, a to se projevuje v každoročním navyšování částky odvodu do Personálního fondu. Je dobře, že do plného přechodu na samofinancování zbývá ještě nějaký čas.
Staršovstvo sboru chce toto období využít k otevření rozhovoru o samofinancování církve a přípravu našich členů na tento nový způsob fungování.

Jak to tedy bude? Budeme faráři vyplácet výplatu sami?

Formálně to bude fungovat tak jako dnes. Faráři dostávají svůj plat z Personálního fondu ČCE. Doposud do něj přispíval také stát (z daní všech občanů), od r. 2030 už bude jen na církvi, jak Personální fond naplní. Tedy na nás, jejich sborech.

Výška Personálního fondu se počítá jako kombinace paušální a pohyblivé poměrné částky podle velikosti sboru. Pro rok 2030 byl synodem ČCE stanoven na částku 680 000 Kč (pro jeden sbor, na jeden plný farářský úvazek). Důležité ale je, že tato suma už zahrnuje inflaci.

V současnosti má náš sbor kazatele na plný úvazek a zároveň bratr farář administruje sbory v Kroměříži a na Rusavě, jež našemu sboru přispívají částí odvodu do Personálního fondu. Lze předpokládat, že tento model bude fungovat i v blízké budoucnosti a hlavní tíha odpovědnosti zůstane na našem sboru.

Následující graf znázorňuje narůstající odvody do PF:

Narůstající odvody do PF

Narůstající odvody do PF
[Martina Stehnová] © cceprusinovice.cz

Finanční situace sboru v roce 2021

Celková výše saláru vybraná v našem sboru v roce 2021 představovala téměř 250 000 Kč. K tomu je samozřejmě nutné připočítat sbírky, dary a ostatní příjmy např. dotace od obce či příspěvky od administrovaných sborů. Tím náš sbor v loňském roce hospodařil s příjmy ve výši cca 482 000 Kč. Všem vám velice děkujeme!

Náklady sboru v loňském roce činily úhrnem cca 427 000 Kč, z toho:

 • Personální fond cca 193 000 Kč.
 • Celocírkevní a seniorátní repartice cca 33 000 Kč.
 • Náklady na provoz cca 195 000 Kč, z toho na energie necelých 100 000 Kč.
 • Ostatní náklady cca 6 000 Kč.

Sbor v loňském roce hospodařil s přebytkem cca 55 000 Kč, přičemž na sborovém účtu a v pokladně ke konci roku 2021 zůstává cca 560 000 Kč.

Kdo v prusinovickém sboru přispívá na salár?

Náš sbor má podle kartotéky 236 členů, zdaleka všichni však pravidelně na potřeby sboru nepřispívají. Počet salárníků v minulém roce jsme vykázali 75, bývá však zvykem, že většina z nich přispívá hromadně za celou domácnost. Pokud bychom saláry rozepsali i na manžele/ky či nepracující rodiče v důchodu, dostaneme se až na 97 salárníků.

Většina salárníků již není výdělečně činná, konkrétně jich máme 51 s průměrně zaplaceným salárem cca 130 Kč za měsíc (tj. asi 1 560 Kč za rok). Těch, kteří pracují, evidujeme 46 s průměrně zaplaceným salárem cca 300 Kč za měsíc (tj. asi 3 600 Kč za rok).

V běžné praxi však většina salárníků těmito průměrnými částkami nepřispívá, obvyklá výše zaplaceného saláru se pohybuje do 100 Kč za měsíc, resp. 1 200 Kč za rok. Tady máme velkou rezervu pro příští roky, kdy na pokrytí rychle narůstajících nákladů bude potřeba zvýšit obětavost členů sboru.

Přehled pracujících salárníků

výše salárudo 100 Kč/měsícdo 200 Kč/měsícdo 500 Kč/měsícnad 500 Kč/měsíccelkem
počet salárníků16138946
 

Přehled nepracujících salárníků (seniorů)

výše salárudo 100 Kč/měsícdo 200 Kč/měsícnad 200 Kč/měsíccelkem
počet salárníků3210951

 

Rozdělení vybraného saláru

Rozdělení vybraného saláru
[Martina Stehnová] © cceprusinovice.cz

Podoba financování v roce 2022

Náklady sboru pro letošní rok jsou rozpočtovány ve výši cca 534 000 Kč, z toho:

 • Personální fond cca 235 000 Kč.
 • Celocírkevní a seniorátní repartice cca 33 000 Kč.
 • Náklady na provoz cca 258 000 Kč, z toho na energie cca 160 000 Kč.
 • Ostatní náklady cca 8 000 Kč.

a oproti skutečnosti roku 2021 jsou vyšší cca o 107 000 Kč, zejména z důvodu výrazného růstu cen energií a zvyšujícímu se odvodu do PF.

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, tj. příjmy jsou rozpočtovány také ve výši cca 534 000 Kč, z toho:

 • Salár cca 309 000 Kč.
 • Chrámové sbírky cca 70 000 Kč.
 • Příspěvky za administraci cca 75 000 Kč.
 • Ostatní dary a dotace cca 80 000 Kč.

Rozpočtovaný salár je oproti skutečnosti roku 2021 vyšší o cca 60 000 Kč. Abychom tuto sumu letos vybrali, bude potřeba, aby minimální výše saláru na osobu dosahovala alespoň 2 000 Kč za rok.

Podoba financování v dalších letech

Staršovstvo sboru chce udržet faráře na plný pracovní úvazek i v dalších letech, proto budou rok od roku narůstat i sborové náklady. Nárůst by měl být rovnoměrný, roční navýšení se předpokládá o cca 50 000 Kč až do roku 2030, kdy se výše nákladů ustálí.
Pro zdárné financování takto vysokých nákladů bude potřeba oproti dnešní situaci výrazně více vybrat na saláru tím, že se zvýší obětavost salárníků, nebo se do financování sboru zapojí i další členové. Čím více nás bude přispívat, tím menší bude zatížení jednotlivce.

Ufinancujeme to?

Ufinancujeme to?
[Clker-Free-Vector-Images] © Pixabay.com

Z detailnější analýzy budoucí finanční situace sboru vychází celkem povzbudivé údaje. Při zachování alespoň současného počtu členů, kteří na sbor budou i v budoucnosti přispívat, a navýšení obětavosti všech, bude v horizontu 10 let postačovat minimální měsíční příspěvek cca 500 Kč za měsíc a osobu.
Tato částka je přitom výrazně nižší než synodem doporučovaných 5% čistého příjmu. Už dnes každý desátý salárník takto přispívá, za což ještě jednou děkujeme.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že sbor Vás nebude nutit ani pobízet salár navyšovat, je to na osobní odpovědnosti každého člena. Mějte však na paměti, že tento sbor je naším společným místem, a že bez naší podpory si nebudeme moci dovolit kazatele na plný úvazek.
Ano, samofinancování bude výzva. Je to model, na který nikdo z nás dosud nebyl zvyklý. Budou nutné určité změny. Ale máme velkou naději, že to spolu jako společenství bratří a sester s Boží pomocí zvládneme.

Pavel a Martina Stehnovi

Pozvánky na společné sborové akce

Cesta poutníka

Na neděli 3. dubna 2022 jsme pro Vás připravili kulturní vystoupení s názvem Cesta poutníka. Jedná se o komponovaný pořad sestavený z díla Jana Amose Komenského k připomínce výročí jeho narození před 430 lety. V rámci programu zazní citace z jeho tvorby, které vycházejí z jeho pohnutého životního příběhu. Recitál bude doplněn o dobovou houslovou barokní hudbu.

Účinkují:
Světlana Šamanová – umělecký přednes
Václav Návrat – hudební doprovod

Vystoupení začíná v 15:00 hod. v prusinovickém evangelickém kostele. Vstupné dobrovolné. Srdečně Vás zveme k účasti na této kulturní akci.

Sborový výlet

Těsně před ukončením školního roku v neděli 26. června 2022 jsme se rozhodli uspořádat celodenní autobusový zájezd.
Dopoledne přijedeme za našimi sestrami a bratry z českobratrského sboru v Olomouci, odpoledne bude vyhrazeno návštěvě turisticky zajímavých lokací. Zavítáme do muzea olomouckých tvarůžků v Lošticích. Následně se vypravíme do nedalekých Mladečských jeskyní. Návrat je plánován ve večerních hodinách.

Sborový výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie. Proto vezměte své děti, příbuzné či kamarády a vyrazte s námi. Srdečně Vás zveme k účasti. Podrobné časové návaznosti výletu budeme aktualizovat na novém sborovém webu.

jménem staršovstva Jaroslav Ambróš

Postní sbírka na pomoc Ukrajině

Sbírka na pomoc Ukrajině

Sbírka na pomoc Ukrajině
[OpenClipart-Vectors] © Pixabay.com

Diakonie ČCE vyhlašuje dobrovolnou finanční sbírku. Její výtěžek pomůže lidem, které zasáhla ruská okupace. Peníze budou použity k přímé pomoci na Ukrajině, ale také na podporu válečných uprchlíků v České republice.
Sbírku uzavřeme po Velikonočních svátcích. Vaše dary předávejte sestře pokladní v hotovosti nebo posílejte na sborový účet (do poznámky uveďte heslo „Ukrajina“). Všem dárcům předem děkujeme.

Velikonoční píseň

Díky za tvůj kříž

Díky za tvůj kříž
[Public Co] © Pixabay.com

Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil,
když ses nám vydal cele do rukou,
ó, Pane náš, ó, Pane náš.

Naše skutky zlé Tys nám odpustil,
přikryl krví svou, na vše zapomněl.
Děkuji, děkuji!

Pane, mám Tě rád,
vážně, mám Tě rád,
stále poznávám, že Ty miluješ nás.

Hlubokou radostí těšíš srdce mé,
ale největší je to, že mohu znát
Tvou radost z nás.

Pro mé nemoci trpěls, Pane náš.
Abys vzal náš strach, lásku vyléváš,
ó, Pane náš, ó, Pane náš.

Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství.
Teď nám dáváš růst, z vody živé pít.
Děkuji, děkuji!

Farní sbor ČCE v Prusinovicích

 

Adresa:Přerovská 174, 768 42 Prusinovice

 

Bankovní účet: 227 225 204 / 0300
Pevná linka: +420 571 892 194

 

Mobil na faráře: +420 724 739 686

 

E-mail: prusinovice@evangnet.cz

 

Web: cceprusinovice.cz

 

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více