Velikonoční dopis 2023

od | 26.03.2023 | Sborový list

Archiv příspěvků

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění.


V Boží režii

Milé sestry, milí bratři,
Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží režii. Tohle nám chce povědět ten zvláštní příběh s nalezením oslátka. Vše je předem připraveno a na svém místě. Připraveno ne lidmi, ale Bohem. Učedníci nemusejí vůbec nic řešit. Všechno je nachystáno pro slavnostní příjezd Krále.

Jeruzalém z Olivové hory

Jeruzalém z Olivové hory
[Robert Alvarado] © Pixabay.com


Když se Pán Bůh vydává za námi, nenechá si cestu zhatit nějakými komplikacemi hned na začátku. Nápadná je tu opakovaná zmínka o Olivové hoře. Právě v její blízkosti začnou učedníci radostně volat a chválit Boha.

Jak praví dávné proroctví

Tušíte, že ji Lukáš nezmiňuje jen kvůli své zálibě v zeměpisných podrobnostech. Najdeme ji v proroctví Zacharjášově, kde se píše o „dni Hospodinově“.
To je v poselství proroků den, kdy Pán Bůh zjeví svoji moc všem národům, vysvobodí Izrael a bude soudit – své protivníky, ale také svůj lid. Zacharjáš zvěstuje:

„Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma.“
Zacharjáš 14, 3 – 4

Z hory Olivové měl Hospodin vyrazit do boje, aby změnil úděl svých dětí. A Pán Bůh – naznačuje Lukáš – skutečně táhne do boje.
Ale Ježíš nepotřebuje koně. Úplně mu stačí oslátko. Protože v zápase, který ho čeká, se nebude ohánět mečem. Nebude rány rozdávat, ale přijímat.

Hosana, Synu Davidovu

Sám Bůh se přiblížil – a učedníkům je dáno to rozpoznat a propukají v jásot. Vzdávají Ježíšovi královskou poctu a radostně, ze všech sil – doslova „hlasem velikým“ chválí Boha za všechny mocné činy, které viděli. Oni viděli, slyšeli, zažili, jak jedná živý Bůh, zakusili, že Hospodin opravdu přichází! Přesvědčili se, že Nazaretský jedná ve jménu a moci Hospodinově. A chtějí to sdělit celému světu!

Ježíšův příjezd do Jeruzaléma

Ježíšův příjezd do Jeruzaléma
[Waiter13] © Pixabay.com

Zkušenosti patří k životu víry. Pokud už jsme něco s Ježíšem prožili, něco dobrého od Pána Boha přijali, pokud už jsme se mohli přesvědčit, že Bůh se sklání i k našim shromážděním, vstupuje do našich životů – pak se nemusíme stydět o tom promluvit, dosvědčit bratřím a sestrám i lidem zvenčí, že je za co Boha chválit, že stojí za to svěřit se mu do rukou.
Můžeme a máme svého Boha oslavovat se stejnou vervou jako zástup u Olivové hory. Zpívat ze všech sil a pořádně se opřít do nástrojů. Protože Boží příchod – ikdyž se děje nenápadně a stranou zájmu médií – nemá zůstat utajen.

„Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“
Lukášovo evangelium 19, 38

Ten „pokoj na nebi“ si nesmíme plést se zdvořilou lhostejností k našim palčivým pozemským problémům. Něco jako: „My tady v nebi máme „klídek“ – a vy na zemi se pěkně starejte, je to vaše věc!“ Bůh v Ježíši Kristu vyhlašuje pokoj vůči nám. Z jeho strany nepanuje ani stín nepřátelství a zášti.
Když to povím trochu sportovní terminologií: „Míček je teď na naší straně!“ Je na každém člověku, jak se postaví k Boží nabídce pokoje.

Brblání farizeů

Někteří farizeové v zástupu však neoslavují. Jsou pohoršeni a žádají toho rabína, který si přisvojuje nepřiměřené pocty, aby své učedníky pěkně zklidnil. Ale Ježíš v tuhle chvíli nehodlá nikoho zklidňovat.

Odpověděl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“
Lukášovo evangelium 19, 40

Chvíle, kdy se Bůh sklání k lidem, je tak slavnostní, že ji nelze přejít mlčením. Ti, kteří se již setkali s Boží láskou, učedníci a učednice, církev, radostně a ze všech sil chválí Hospodina. To je i naše výsada!
Jako by tady zástup převzal štafetu od andělů z vánočního příběhu. Tehdy chválilo Boha nebe, nyní se radostný hlahol rozléhá po zemi a šíří se dál. Vánoční zaslíbení se naplní v Ježíšově velikonočním příběhu. A kdyby se mezi lidmi nenašel nikdo, kdo by Pánu Bohu poděkoval za tak velikou milost, přece chvály Boží neustanou. Hospodin dostane to, co mu plným právem náleží.

Ponížený a soucitný Bůh

Blíží se Bůh, který své protivníky neproklíná a neposílá do horoucích pekel. Boží Syn pláče nad těmi, kteří odmítají smíření a hodlají se dál spravovat podle svého, bez Boha. Proto si vyberou místo Ježíše vzbouřence Barabáše a místo pokoje ozbrojené povstání proti Římu, které pro ně bude mít hrozné důsledky.

Ježíš před Pilátem

Ježíš před Pilátem
[Gordon Johnson] © Pixabay.com

Boží Vysvoboditel plný soucitu a slitování přichází a rozpláče se nad svým lidem – ale nezastaví se, neobrátí oslíka, aby rychle odklusal pryč, když si uvědomil, co ho čeká. Ježíš neutekl, protože je právě takový – plný soucitu, milosrdenství a slitování.

Tohle mějme na paměti, držme se té dobré zprávy, když se nás někdy zmocňuje smutek nad tím, jak mnozí jsou lhostejní k církvi a všem našim snahám a našemu zvěstování. Když se musíme někdy bránit a vysvětlovat, že nejsme jen banda podivínů, kteří nejsou schopni vydržet tíži reality a chytají se kdejakých náboženských berliček.

Držme se evangelia o Bohu milosrdenství a pokoje, když se i nás samotných zmocňují pochybnosti, jestli na to ten chudý Král na oslátku stačí, jestli nás opravdu dokáže vysvobodit ze všeho, co jsme pokazili a ještě pokazíme, z hříchu i ze smrti.
On na to vážně stačí. Už pro nás udělal všechno, co bylo zapotřebí!

Autor: Mgr. Leoš Mach

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi ani na okamžik neuhnul z cesty, která byla nezbytná pro naši záchranu. Prosíme, pomáhej nám poznávat tě ve tvém slovu, využívat příležitostí k lásce, které nám připravuješ.
Amen.

Pravidelné akce

  • Nedělní škola se koná každou neděli v průběhu bohoslužeb.
  • Náboženství probíhá ve čtvrtek od 15:00 hodin a po ukončení následuje zpěv chval dětí a ostatních zájemců.
  • Biblické hodiny pořádáme ve čtvrtek od 19:00 hodin.
  • Mládež se schází o sobotách od 18:00 hodin podle individuální domluvy.

Rozpis velikonočních a postních shromáždění

 

Srdečně Vás zveme k účasti. Přijďte společně s námi prožít největší křesťanské svátky 
  Rusava Holešov Prusinovice  Poznámka
12.03.2023   14:00 10:00 3. postní neděle
19.03.2023 8:30    10:00 4. postní neděle
26.03.2023   14:00 10:00 Výroční sborové shromáždění
02.04.2023 8:30    10:00 Květná neděle + rodinné bohoslužby
06.04.2023     18:00 Zelený čtvrtek
07.04.2023 8:30 + VP 14:00 + VP 10:00 + VP Velký pátek s VP
09.04.2023 8:30 + VP 14:00 + VP 10:00 + VP Velikonoční bohoslužby s VP
10.04.2023     10:00 Velikonoční bohoslužby
16.04.2023     10:00  Volba faráře sboru
Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více
Adventní koncert zrušen

Adventní koncert zrušen

S politováním Vás informujeme o zrušení adventního koncertu, který jsme pro Vás plánovali na sobotu 4. prosince od 15 hodin. Koncert zrušen Po vzájemné dohodě vedení našeho sboru a vedení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir jsme se rozhodli akci zrušit. V...

číst více