Sláva Bohu, pokoj mezi lidmi

od | 26.12.2020 | Kázání

Archiv příspěvků

Přátelé,
přinášíme Vám kázání, které pro Vás připravil bratr farář Mach na Boží hod vánoční. Pokud byste si jej rádi vytiskli, je k dispozici i PDF verze.  


 

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
“Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“
Lukášovo evangelium 2, 8-14

Bůh se sklání k lidem

Bratři a sestry,
v Kristově narození protnulo nebe zemi. Boží sláva doslova prozářila krajinu. Nebeská nádhera se zrcadlí v očích lidských synů a zapaluje v jejich srdcích radost a naději. Andělé sestoupili z nadpozemských výšin a uprostřed obyčejného, lidem důvěrně známého světa zpívají božskou píseň chval, aby ji naučili prosté pastýře: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Boží láska se přelévá do lidského žití. To všechno se děje pro Ježíšovo narození, které andělé ohlašují. Vždyť jak bychom se mohli radovat, kdyby nám nikdo nevysvětlil, jaký skvělý důvod  k radování máme? Jak bychom poznali, že právě v tom Kristově narození se stalo něco naprosto jedinečného?

Sláva na výsosti Bohu

Sláva na výsosti Bohu

Sláva na výsosti Bohu
[Davide Cantelli] © Unsplash.com

Světlo a záře Boží slávy je jako reflektor osvětlující postavu, kterou máme sledovat, ale především: slyšet, co říká. Anděl mluví o radosti, o Kristově narození, o znamení, které potvrdí pravdivost jeho slov. A pak celý andělský chór vyzpívá to hlavní a podstatné, význam a smysl celé události. Především jde o Slávu na výsostech Bohu. To znamená, že v Kristu Bůh zjevil svou slávu a odhalil ji všem lidem, kteří ji chtějí zahlédnout; i těm nejobyčejnějším. Bůh už pro nás není neviditelný. Ukázal nám svou milostivou a láskyplnou tvář v Ježíši Kristu, v jeho životě plném slitování a služby těm nejpotřebnějším, v jeho smrti, která přišla nám k dobru, protože se tak prokázalo vítězství pravdy, spravedlnosti a života nad zlem a vším, co život ničí. V tom je jeho sláva, že je Imannuel, Bůh s námi a pro nás. Nenechává si svou slávu na nebesích, ale chce, abychom ji s Ním sdíleli v jeho Synu. Kdo ji bude ochoten vidět v bezbranném betlémském dítěti, a pak také v poníženém a poplivaném Králi s trnovou korunou, ten na ní bude mít podíl a může se radostně přidat k andělskému chvalozpěvu: Sláva na výsostech Bohu!

A na zemi pokoj

A na zemi pokoj, zní pokračování. V Kristu dal Bůh lidem svůj pokoj. Rozhodl se prosadit svou vůli nejen na nebi, ale vložil se i do našich nejvnitřnějších záležitostí. Protože sami nedokážeme změnit svá nepokojná srdce, chce je Bůh sám naplnit svým pokojem. Chce proměnit náš nepokojný svět, narovnat všechny porušené a pokřivené vztahy mezi lidmi – těmi nejbližšími, ale i vzdálenějšími, ano chce přinést svůj pokoj i do vyšších úrovní našich vztahů. Chce nám sám dát vše potřebné, abychom mohli žít život bohatý a naplněný, prostoupený láskou a vzájemností, trpělivostí i ochotou k pomoci a službě.

Vnitřní naplnění

Sláva na výsosti Bohu

Sláva na výsosti Bohu
captainvector © Licensed by 123RF.com

Takové vnitřní naplnění pak dá vyrůst i bohatství vnějšímu, protože se budeme umět rozdělit s druhými, nebudeme si závidět co má kdo zvláštního, nebo v čem je jedinečný, ale budeme se sdílet a společně užívat obdarování jednoho každého z nás. Takhle naplno řečeno to jistě zní jako utopie. Ale je to ten zaslíbený cíl, ke kterému se máme nechat vést. A zároveň již můžeme cestou sbírat jeho ovoce. Vždyť všude tam, kde se necháme naplnit Božím pokojem, budeme pokoj také dál šířit. Budeme otevírat prostor jeho dalšímu působení, a tím zase přijímat další jeho plody.

V lidech zalíbení

A to třetí, o čem se v andělském chvalozpěvu mluví je dobrá vůle nebo také můžeme přeložit přízeň, zalíbení, uznání, a to v lidech, mezi lidmi. Nedá se to přeložit zcela jednoznačně, jak ukazují i naše nejznámější překlady. V ekumenickém jsme četli o zalíbení, které má Bůh v lidech, v kralickém překladu stojí: (na zemi pokoj) lidem dobrá vůle.
Ve verzi profesora Žilky: na zemi pokoj mezi lidmi, jež si Bůh oblibuje. Můžeme však najít rovněž překlad, který vyznívá tak, že Bůh dává pokoj lidem dobré vůle. Kolik takových bychom našli? Kdo by se pak mohl přidat k tomu andělskému prozpěvování?

Dobrá vůle Boží

A vůbec: Nečteme v Bibli spíše o tom, jak se Bůh sklání k nehodným a zve ke své hostině i hříšníky, než že by si vybíral podle nějakých zásluh či dobrých vlastností? Jde tedy skutečně spíše o dobrou vůli Boží s námi lidmi. Je ovšem pravda, že Boží lásku nepoznáme bez naší vlastní odpovědi, bez naší dobré vůle vzít vážně Boží zalíbení, Jeho přízeň. To zalíbení musí být tedy vzájemné, aby přerostlo v pokoj na zemi a oslavilo tak Boha v nebesích.
Ale bez Boží iniciativy, bez Jeho sklonění k nám nehodným, bez jasného potvrzení, že o nás stojí, bychom k Němu nikdy nedohlédli, nikdy se nedovolali Jeho pomoci. Na to potvrzení nám dal svou pečeť, své razítko v Kristu Ježíši. A k tomu nám zní zpěv andělů: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. A my jej můžeme zpívat také.

Přijďte a přesvědčte se  

Radost u jeslí

Radost u jeslí
[Please Don’t sell My Artwork AS IS] © Pixabay.com

První se ho naučili pastýři. Projevili dobrou vůli a šli do Betléma zkontrolovat děťátko v jesličkách, potvrdit si, co jim Pán oznámil. V originále to zní zase trošičku dvojznačně. Doslova se jdou podívat na tu věc, která se stala. Vlastní význam slova věc je ale slovo, řeč, zpráva. Ten druhý význam je odvozen z hebrejštiny, kde se slovo stává bezprostředně skutečností, když je vyslovuje Bůh sám. Ano, v Kristově narození jde o událost, která se odehrála zcela konkrétně jako historický fakt, ale dál už půjde především o zvěstování této události a zejména jejího významu.
Proto také mohli a dodnes mohou uvěřit všichni ti, kteří neviděli Ježíše na vlastní oči a nezažili jeho pozemské působení. Proto víra v Ježíše Krista nezůstala omezena jen na oblast, kde se narodil a kde působil, ale rozšířila se do všech končin země. Proto můžeme dodnes zpívat andělskou i pastýřskou píseň a věřit, že i v nás má Bůh zalíbení.

Slyšte dobrou zprávu

Hned po pastýřích mají tu dobrou zprávu slyšet – trochu překvapivě – Marie s Josefem. A slyší ji nikoliv od andělů, nýbrž od pastýřů. Pastýři tak nastoupili na místo andělů a stali se prvními kazateli evangelia. A nejenom v Betlémě, ale i doma a všude, kam se dostali. Nebeská sláva se dál odráží v jejich slovech i životech. Nebe se po Kristově narození znovu nezavřelo, ale zůstalo otevřené. I my smíme zahlédnout Boží slávu v Kristově příběhu a zakoušet ji v jeho díle, v přítomnosti Ducha svatého. I my se smíme – a máme – stávat anděly, Božími posly lidem kolem nás, aby i mnozí další zahlédli Boží slávu, mohli být naplněni jeho pokojem a zakusit Boží přízeň.
Amen.


Bohem naplněné a požehnané dny, radost, která nekončí Vánocemi, ale prozařuje naše dny Vám za celý sbor vyprošuje
farář Mgr. Leoš Mach.

PDF verze ke stažení zde

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více