Konfirmační slavnost 2020

od | 28.06.2020 | Sborové akce

Archiv příspěvků

Čtyři mladí členové prusinovického sboru dokončili konfirmační přípravu a na slavnostním nedělním shromáždění (28.června) se připojili do Kristovy církve. 


Konfirmační příprava

Konfirmačnímu aktu předchází roční příprava. Vede ji bratr farář Mach. Konfirmandé si zde objasňují nejdůležitější záležitosti křesťanské víry. Zároveň na ně hledají odpovědi v Bibli.
Jedná se o tyto tři nejdůležitější otázky:

  1. Kdo je Ježíš Kristus?
  2. Proč přišel na tuto zemi?
  3. Jaký význam má Kristovo dílo pro můj vlastní život?

Součástí přípravy je základní znalost biblických příběhů, nejdůležitějších částí křesťanské víry, obecných liturgických záležitostí i základní znalost církevních dějin. Cílem přípravy by mělo být vědomé přijetí Pána Ježíše za svého osobního Spasitele a svobodné „vykročení“ na cestě víry za Kristem.

„Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit,
ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“
Markovo evangelium 10, 45

Slavnostní shromáždění

Konfirmovaní mládežníci

Konfirmovaní mládežníci
[Antonín Nedbal] © cceprusinovice.cz

Vlastním konfirmačním aktem jsou konfirmandi přijati do sborového společenství se všemi právy a povinnostmi. V letošním roce se slavnostní shromáždění konalo v neděli 28. června. Konfirmováni byli tito mladí členové prusinovického sboru:

  • Ondřej Ambróš
  • Ema Hodoušová 
  • Rostislav Jakeš
  • Markéta Nedbalová

V průběhu shromáždění nám mládežníci zodpověděli několik otázek ze života víry a odrecitovali nejznámější žalmy. Od staršovstva sboru obdrželi vlastní Bible pro každodenní studium a od pana faráře dostali pamětní list s věnováním a vybraným veršem z Písma svatého, který jim bude posilou na cestě víry.   

Večeře Páně

Konfirmandi s jejich rodinami u Večeře Páně

Konfirmandi s jejich rodinami u Večeře Páně
[Antonín Nedbal] © cceprusinovice.cz

Nedílnou součástí konfirmačního shromáždění je vysluhování Večeře Páně, kdy si připomínáme význam Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.
Nejdříve se této svátosti účastní konfirmovaní členové spolu s jejich rodinnými příslušníky, následně pak všichni ostatní.
Před samotným vysluhováním zaznělo poděkování rodičům, kteří mládeži cestu víry přiblížili a poděkování bratru faráři za vzorné vedení konfirmační přípravy.  


Společné fotografování

Konfirmandi a sborové vedení

Konfirmandi a sborové vedení
[Antonín Nedbal] © cceprusinovice.cz

Stalo se již tradicí, že po ukončení shromáždění se před kostelem pořizují fotografie konfirmandů s vedoucími sboru a také fotografie konfirmovaných s rodinami. Letošní snímky pořídil pan Antonín Nedbal, za což jemu patří poděkování.
Mladí křesťané se rovněž podepisují do konfirmační listiny, která zaznamenává konfirmandy od 19. století. 
  


Cesta víry

Konfirmace je pouze začátkem na cestě víry. Podstatné je na tuto stezku za Ježíšem vykročit, průběžně se „sytit“ Božím slovem a Jeho zaslíbeními a duchovně růst. Křesťanské postoje a dobrota se pak budou odrážet v našich životech a utvářet tak náš charakter. 
Za celý sbor přejeme našim konfirmandům, aby na této cestě za Ježíšem vytrvali a zveme je k účasti na biblických hodinách pro mládež i k účasti na sborovém životě. 

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš.
„Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Janovo evangelium 14, 6

Cestovatelský večer

Cestovatelský večer

Na třetí říjnovou neděli jsme naplánovali cestovatelskou přednášku. O svých výpravách do ciziny i dobrodružných zážitcích nám přišla vyprávět Nelly Billová. Představení Příležitostná cestovatelka, vynikající učitelka hry na hudební nástroje v ZUŠ Holešov, skvělá...

číst více
Návštěva v Súľove

Návštěva v Súľove

Vypravili jsme se na Slovensko, abychom navštívili křesťany z naší partnerské evangelické církve v Súľove. Prožili jsme spolu nezapomenutelné chvíle. Konečně Toto trvalo! Více než čtyři roky jsme si nepohlédli s našimi slovenskými přáteli do tváří. Po dvě léta jsme si...

číst více
Vánoční dopis 2023

Vánoční dopis 2023

Víte, proč slavíme Vánoce? Tušíte, kvůli komu zapalujeme svíčky na adventním věnci? Bratr farář Leoš Mach pro Vás připravil odpovědi i tradiční vánoční dopis. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích Adresa: Přerovská 174, 768 42 Prusinovice...

číst více
Velikonoční večeře

Velikonoční večeře

Na Zelený čtvrtek jsme se shromáždili na faře při příležitosti velikonoční večeře. Připomněli jsme si odkaz Kristovy oběti za naše provinění. Jaká velikonoční večeře? Pořádání sederové večeře v naší farnosti zavedl po svém nástupu do Prusinovic bratr farář Leoš Mach....

číst více
Velikonoční dopis 2023

Velikonoční dopis 2023

Přiblížily se nám Velikonoce a proto Vám opět přinášíme tradiční velikonoční dopis, jehož autorem je bratr farář Mach. Uvádíme i termíny svátečních shromáždění. V Boží režii Milé sestry, milí bratři, Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma se odehrává plně v Boží...

číst více
Volba faráře

Volba faráře

Staršovstvo sboru připravuje volbu svého faráře. K mimořádnému volebnímu shromáždění se sejdeme v neděli 16. dubna od 10:00 hodin. Úvod Vážené sestry a bratři, staršovstvo Farního sboru ČCE v Prusinovicích připravuje volbu svého kazatele. Období, v jehož průběhu bratr...

číst více
Vánoční besídka 2022

Vánoční besídka 2022

Čtvrtá adventní neděle se nesla v režii dětí, které si pro nás připravily básničky, písničky a zdramatizované vyprávění o příchodu Krále králů. Neděle v dětské režii Vánočním svátkům každoročně předchází čtyřtýdenní období adventu. V tomto období se křesťané...

číst více
Adventní koncert 2022

Adventní koncert 2022

Na třetí adventní neděli jsme uspořádali tradiční koncert. Obecenstvo v přeplněném kostele sledovalo dechberoucí hudební vystoupení pěveckého souboru Divinum Wallachian Choir. Příprava adventního koncertu Po mnoha peripetiích spojených s řáděním nákazy koronaviru...

číst více
Vánoční dopis 2022

Vánoční dopis 2022

Vánoční svátky se kvapem blíží a my Vám přinášíme tradiční vánoční dopis, který připravil bratr farář Mach. Obsahuje úvahu naděje, soupis shromáždění v posledním měsíci roku 2022 i pozvánku na adventní koncert. [button...

číst více
Školákům od srdce

Školákům od srdce

Chopili jsme se mimořádné příležitosti a ve spolupráci s Diakonií a televizí Nova jsme se zapojili do sbírky Školákům od srdce. Podpořili jsme děti z rodin ohrožených chudobou. Volání o pomoc Z pohodlí prázdninového režimu nás během posledního srpnového týdne vyvedla...

číst více
Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

číst více
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

číst více
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

číst více
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

číst více
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

číst více
Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění

V neděli 3. dubna budeme pořádat výroční sborové shromáždění a tímto oznámením Vás zveme k účasti. Začínáme v 10:00 hodin pravidelnými bohoslužbami. Výroční sborové shromáždění V průběhu každého roku před velikonočními svátky staršovstvo sboru svolává výroční sborové...

číst více
Pomoc ukrajinskému lidu

Pomoc ukrajinskému lidu

Více než dva miliony lidí doposud opustily území Ukrajiny, která čelí mohutné invazi ruských vojsk. Prchají zejména ženy se svými dětmi a každá z nich si s sebou nese malé zavazadlo, něco peněz, strašlivé zážitky posledních dnů a obavy o své nejbližší, jenž zůstali ve...

číst více
Velikonoční sborový list 2022

Velikonoční sborový list 2022

V průběhu postního období jsme pro Vás nachystali pravidelný velikonoční dopis. V dokumentu naleznete vše podstatné ze života sboru. Slovo faráře „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ Lukášovo evangelium 24,18 b Tato slova říkají...

číst více
Příběhy s dobrým koncem

Příběhy s dobrým koncem

Předběžně jsme Vám slíbili, že po ukončení „Milostivého léta“ budeme na našem webu sdílet příběhy lidí zachráněných z dluhové pasti. Nuže, zde jsou ... Akce ukončena Mimořádná oddlužovací událost tzv. „Milostivé léto“, kterou vyhlásily státní úřady je minulostí. Až do...

číst více
Přesun bohoslužeb na faru

Přesun bohoslužeb na faru

Bohoslužby v Prusinovicích se do odvolání přesunují z kostela na faru. Od příští neděle Vás budeme očekávat ve vytopeném sále. Dočasně měníme prostředí Milé sestry, vážení bratři, přátelé. Staršovstvo sboru se rozhodlo, že od příští neděle (tj. od 30. ledna včetně) až...

číst více
Výtěžek mimořádných sbírek

Výtěžek mimořádných sbírek

Uzavřeli jsme netradiční „tříkrálovou“ sbírku i zcela mimořádný výběr finančních prostředků na pomoc zodpovědným dlužníkům. Obě sbírky zaštiťuje Charita ČR, od níž jsme obdrželi písemná poděkování. Tříkrálová sbírka Letošní vybírání finančních prostředků třemi králi...

číst více
Evangelium podle pastýřů

Evangelium podle pastýřů

Co má společného dávný příběh pastýřů s našimi dnešními životními osudy? Možná více, než si myslíte! Představuji Vám evangelium z pohledu betlémských pastevců dobytka ... Sociální poměry doby Honáci dobytka v období starověku museli být lidé drsní a hrubí. Zkusme si...

číst více
Zpěvníky k rozebrání

Zpěvníky k rozebrání

Nové evangelické zpěvníky dorazily na naši faru a jsou určeny k rozebrání. Na základě písemné objednávky budeme organizovat jejich výdej. Výtisky jsou k dispozici Bratr farář Leoš Mach právě přivezl výtisky evangelického zpěvníku ze seniorátního skladu. Nyní jsou...

číst více
Vánoční list 2021

Vánoční list 2021

Bratr farář pro Vás připravil vánoční sborový list. Naleznete zde rozpis vánočních událostí, vánoční přání i biblické zamyšlení.                                       ...

číst více