Velikonoční list 2021

od | 21.03.2021 | Sborový list

Archiv příspěvků

Milost Vám a pokoj bratři a sestry v Kristu,
pan farář Mach pro Vás vyrobil sborový velikonoční list. Nuže, můžete se začíst …


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích
Přerovská 174, 768 42 Prusinovice
Mobil: 724 739 686
https://cceprusinovice.cz
Bankovní účet: 227 225 204 / 0300


Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází.
Zjevení Janovo 1, 4

Slovo požehnání 

Milí přátelé v Kristu,
za ten uplynulý rok, kdy celý svět bojuje s koronavirovou pandemií, velmi zvláštním způsobem ožila kniha Janova zjevení. Přesněji snaha vidět v tom co postihlo celý svět to, o čem přesně píše Jan. Jako by kdysi Jan napsal nějaký jízdní řád konce světa a ten se teď začal dít. Velmi často tu knihu vnímáme jenom jako děsivou, plnou hrůzy, knihu, která nahání strach a úzkost. Ale jaká jsou první slova, která Jan adresátům píše? „Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází.“
Milost a pokoj, to má od hrůzy a děsu daleko. To jsou přece slova plná lásky a náklonnosti. Je to pozdrav a mnohem víc než jen pozdrav, víc než jen nějaké přání. Je to požehnání, kterým jsou posluchači ujištěni, že je jim dána milost a pokoj. A protože milost a pokoj přichází od toho, který je, byl a bude, tak se ta milost a pokoj už projevují. Tehdejší čtenáři tohle moc potřebovali slyšet. Spis je adresován sedmi sborům v Malé Asii, křesťanům, na něž tenkrát doléhala krutá vláda císaře Domiciána. Císař křesťany nelítostně a tvrdě pronásledoval. Křesťané byli v nemilosti císaře i svého okolí, měli strach o život, zakoušeli bezmoc, žili ve velmi nepokojných časech.

Prázdný Kristův hrob

Prázdný Kristův hrob
[Dozemode] © Pixabay.com

Milost Vám a pokoj. Jak se ale tato slova mají k těm obrazům hrůz, k popisům katastrof, děsu a zoufalství, o kterých pak ve Zjevení čteme. Ty hrůzy a to zoufalství se právě děly, zakoušel je na vlastní kůži i Jan, který spis píše ve vyhnanství. Jan dostává od Boha vidění, a to se v obrazné řeči pokouší předat, přetlumočit posluchačům, jenže ne proto, aby je děsil. Ale aby do jejich bezmoci, zoufalství a trápení vnesl útěchu, povzbuzení a naději. Zjevení prostě přináší dobrou zprávu do špatné doby. A také chce čtenářům poodhalit, jak všechno to lidské trápení a celý chod dějin vidí Bůh. A nejprve musí být všichni ti ustrašení a vyčerpaní ujištěni o jeho láskyplné blízkosti.
Milost Vám a pokoj. Toto by z Janova sdělení mělo v naší krizi zaznívat především.

Milost Vám a pokoj

  • Milost Vám a pokoj, kteří bojujete s nemocemi, se strachem.
  • Milost Vám a pokoj, kterým někdo umírá a Vy se s ním nemůžete ani rozloučit.
  • Milost Vám a pokoj, kteří jste přišli o práci a dostali jste se na hranici chudoby.
  • Milost Vám a pokoj, kteří jste frustrovaní a zoufalí, až Váš vztek přechází v agresi.
  • Milost a pokoj i Vám milé děti, které jste za ten rok ztratily kus svého dětství.
  • Milost Vám a pokoj, kteří pochybujete o správném vedení situace ze strany politiků.
  • Milost Vám a pokoj zdravotníci, kteří pracujete na pokraji svých sil.

Milost a pokoj Vám dává ten, který je, který byl a který přichází.

Milosrdenství a pokoj

Milosrdenství a pokoj
[Jackson David] © Unsplash.com

My si nemůžeme zajistit milost a pokoj vlastními silami. Jsou nám darovány od Boha, který byl, je a který přichází. Proč to Jan napsal právě takhle? Možná proto, abychom si lépe uvědomili, že sami pomíjíme. Pomíjejí naše díla, pomíjí vlády a vládci, pomíjejí jejich díla i jejich pomníky. Bůh však nadále zůstává. Je počátkem i cílem našeho života i celých dějin. Je Alfou i Omegou, jak říká pisatel Jan. A tohle také znamená, že Pán Bůh je přítomen stále, v každém okamžiku.
Ať jsme zdraví nebo nemocní, ať se nám daří nebo nedaří. Bůh nás za žádných okolností neopouští. Někdy jsme zvyklí říkat, že všechny nemoci a bolesti zhojí čas. Smíme doufat v to, že se časem věci zhojí, protože náš čas je prosycený, naplněný, určovaný Boží přítomností. A také jeho milostí, pokojem a láskou. Proto smíme doufat, že Bůh zhojí i náš nemocný svět.

Křesťanské sbory jako svícny?

Janův pozdrav pokračuje: „Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem.“ Co je to za duchy? Ve Starém zákoně v knize Daniel se objevuje představa, že každý národ má nějakého svého zástupce a Jan na tuhle představu navazuje a říká, že zástupce v nebi má i těch sedm křesťanských sborů. Oproti národům a velmocím světa je to naprosto nevýznamná hrstka lidí. Jedná se o sbory, jež živoří, jejich existence visí na vlásku.
Ale Bůh o nich ví. A to je důležitější než to, že o nich mnozí nikdy neslyšeli. V Janových viděních jsou tyto sbory později přirovnány k sedmi svícnům. Ze svícnu se šíří světlo do tmy. Bůh právě s těmito skomírajícími sbory počítá jako se svými svícny v tomto světě, aby projasňovaly temnotu světa.

Křesťané světlem světa?

Křesťané světlem světa?
[Hans Benn] © Pixabay.com

Sedm sborů, sedm svícnů, sedm statečných? Myslím, že se to dá říci i o současné církvi. Kristova církev po celém světě potřebuje a bude potřebovat hodně statečnosti. Dost se mluví o tom, že koronavirová krize bude mít tvrdý dopad na život církve. Lidé si přivykli, že jim stačí pěstovat si svou zbožnost z domova, od svého počítače či mobilu, že vlastně není potřeba se účastnit sborového života. Nevíme, jak to bude. Nebudeme dělat žádné výpočty ani pro naši církev.
Nechme se Janem utěšit, že Bůh o své církvi ví, počítá s námi, počítá s naším zvěstováním evangelia, počítá s naší službou tomuto světu. My, nedokonalá skomírající církev, jsme jako ty Boží svícny pro svět.

Věrný svědek 

Milost vám a pokoj od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Věrný svědek? Čeho je Kristus svědek? Především utrpení a smrti. On, Boží Syn dobrovolně a pokorně podstoupil zradu, výslech, odsouzení, posměch, bičování a ukřižování. Ví, co je to bolest, strach i slzy.
Do našeho trápení tedy nevstupuje nějaká nadpozemská bytost, které by se všechno zlé vyhýbalo, ale ten, který trpěl a zemřel. Svědek věrný, věrohodný. My se ve svých trápeních smíme o jeho slova opřít a máme je brát vážně.
Ale Jan o něm píše také jako o prvorozeném z mrtvých. Ježíš zemřel, ale Bůh mu dal povstat k novému životu jako prvnímu z celého stvoření. Touto událostí se ve světě začalo dít něco nového, co bude dokonáno na konci času, až se pro to Pán Bůh rozhodne. Tehdy stvoří nové Nebe, novou Zemi i nás samé.

Upřete zrak na Ježíše

Ukřižovaný a vzkříšený Ježíš je vládcem všech pozemských králů, píše Jan. Mnozí pozemští králové, jako byl třeba Domicián, ale i mnozí další, jenž prošli dějinami o tom samozřejmě nic nevědí. Ponechejme to na jejich zodpovědnosti. Důležité je, aby o tom věděli ti, kteří jsou sevřeni mocí svých špatných vládců a aby se spolehli, že všichni vládcové světa stejně nakonec podléhají jinému vládci – králi králů. Podléhají vládě Kristově. V Janově pozdravu nám ve zkratce ožívá velikonoční zvěst. Jako by nám Jan chtěl připomenout, že v každé době a zvláště v té špatné máme svůj pohled upírat na Krista.

Nehoda na cestě životem

Nehoda na cestě životem
[Rico Löb] © Pixabay.com

Neměli bychom svůj pohled soustředit na různé „Domiciány“, nebo pouze na pandemii. Neměli bychom sledovat jen ty zprávy, které s ní souvisí. Ale měli bychom svůj pohled upřít ke Kristově kříži a jeho vzkříšení. On nám také dovolí mít od všeho zlého určitý odstup. Ne kvůli tomu, abychom se stali lhostejnými, ale proto abychom směli žít v naději své životy. Kdo řídí auto nebo kolo ten ví, jak nebezpečné je přestat se dívat na cestu. Když začneme sledovat vše co je kolem nás, tak se nám může stát, že stočíme volant a sjedeme do příkopu. Když se příliš soustředíme na všechno to špatné, může to i naše kroky strhnout do životního příkopu, nebo nás to úplně znehybní.

Šiřitelé pokoje

V závěru pozdravu Jan říká: „Kristus, který si nás zamiloval a svou krví nás zprostil hříchu, nás učinil královským kněžstvem Boha, svého Otce. Vedle sebe tu stojí láska, zamilovanost a hřích. Ve špatných dobách máme sklon vidět věci černobíle. Trpící jsou vždy nevinní, mocní pouze zlí. Kniha Zjevení takhle černobílá není, jakkoli čtenářům Jan připomíná, že jsou hříšní. Jsou také Kristem milováni, mocí jeho lásky jim je odpuštěno.
My žijeme z Kristovy milosti, z Kristova pokoje. A takto osvobozeni se dokonce stáváme jeho královským kněžstvem. Stáváme se těmi, kdo Kristovu milost a pokoj mohou šířit v tomto světě.
A proto Ježíši Kristu, věrnému svědku, prvorozenému z mrtvých a vládci králů země buď sláva i moc na věky. Amen.


Rozpis velikonočních bohoslužeb

Sestry a bratři, zveme Vás do velikonočního shromáždění:

                    Kroměříž  Rusava  Prusinovice 
28.03. Květná neděle 8:00 VP 10:00
01.04. Zelený čtvrtek 18:00
02.04. Velký pátek 8:00 VP 14:00 VP 10:00 VP 
11:00 VP
04.04. Neděle velikonoční 8:00 VP 14:00 VP 10:00 VP 
11:00 VP
05.04. Pondělí velikonoční 10:00 VP
       

 

Pro pandemická opatření se bohoslužby v Holešově nekonají.
Zveme Vás do Prusinovic, nebo do kostela na Rusavě.

Modlitba

Pane Ježíši Kriste,
Tobě patří sláva i moc. Tobě, který jsi trpěl a zemřel za nás. Děkujeme za Tvou blízkost. Prosíme, pomáhej nám upírat svůj pohled k Tobě. Abychom směli žít svůj život v naději.
Amen.

Požehnání

Vyprošujeme Vám všem Boží požehnání, radost z toho, že je nám ve vzkříšeném Kristu darován nový život, nejen o Velikonocích, ale i ve všech našich dalších pozemských dnech.

Sčítání lidu 2021

Prosíme, přihlaste se ke své církvi. Ač jde o údaj nepovinný, stát z něj vychází při mnoha jednáních.
Jsme Českobratrská církev evangelická.


Za celý evangelický sbor v Prusinovicích
Mgr. Leoš Mach,
farář.

Konfirmační slavnost 2022

Konfirmační slavnost 2022

Šestice mladých lidí potvrdila svou víru v Ježíše Krista během konfirmační slavnosti 5. června 2022. Vítáme Vás do společenství Boží rodiny. Konfirmace = Potvrzení Lidé, již se v církevním prostředí běžně nepohybují, absolutně netuší, co ta konfirmace je. Skutečný...

pokračovat ve čtení
Zájezd na Olomoucko

Zájezd na Olomoucko

Objednali jsme si autobus a společně jsme vyrazili na celodenní putovní zájezd na Olomoucko. Na programu byly akce duchovní i světské. Sláva nazdar výletu Po loňské zkušenosti se zájezdem do Růžďky, na nějž jsme se dopravovali individuálně auty a výprava neměla...

pokračovat ve čtení
Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Úhrn sbírky pro Ukrajinu

Se zpožděním Vás chceme informovat a zároveň i zhodnotit výnos postní sbírky, kterou jsme uspořádali ve prospěch trpícího ukrajinského lidu. Čtvrt roku bojů Je tomu již tři měsíce, co ruská armáda vtrhla na svrchované ukrajinské území, kde rozpoutala teror. S pohnutím...

pokračovat ve čtení
Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Cesta poutníka aneb Návrat Komenského

Válka, pandemie, smrt nejbližších, nucený odchod z vlasti, pocity křivdy a zoufalství. Tyto strasti zakusil Jan Amos Komenský při své pouti životem. Osud a dílo posledního biskupa Jednoty bratrské nám přijeli představit pozvaní umělci. Kulturní představení Rozhodli...

pokračovat ve čtení
Dubnové organizační změny

Dubnové organizační změny

Měsíc duben je tu a s ním Vám přinášíme důležité změny v rytmu pravidelného sborového života. Rádi bychom Vás o nich informovali prostřednictvím tohoto článku. Návrat do lavic V průběhu února a března jsme se přesunuli „do teplých krajin“ na vyhřátou faru. Tímto...

pokračovat ve čtení